22/02/17

יישום החלטת הממשלה – תוכנית היובל לחיזוק העיר ירושלים ושיתוף פעולה עם הרשות לפיתוח ירושלים: קול קורא בנושא המעונות וקול קורא לפיתוח פיזי

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1483 לחיזוק העיר ירושלים וביסוס מעמדה של העיר ירושלים כעיר אקדמיה והשכלה, מאשרת ות"ת הוצאה משותפת של שני קולות קוראים למוסדות להשכלה גבוהה ביחד עם הרשות לפיתוח ירושלים: (1) קול קורא לעידוד הקמה/הרחבה של מעונות סטודנטים בעיר ירושלים (להלן: קול קורא ראשון) (2) קול קורא לעידוד הקמה/מעבר/הרחבה של קמפוס מרכזי בירושלים (להלן קול קורא שני). כפי שצורף למסמך 4020.

מובהר בזאת כי המוסדות יכולים לזכות רק בקול קורא אחד ולא בשניהם.

ההחלטות בעניין סוגיות הקשורות לקול הקורא כגון: בחירת הזוכים, היקף הסיוע, הבקרה על ביצוע הפרויקט וכדומה ייקבעו בוועדת ההיגוי משותפת (שתורכב מנציגים של ות"ת, אג"ת אוצר, הרל"י ומשקיף של משרד ירושלים ומורשת). מובהר בזאת כי ההחלטה הסופית שתתקבל בוועדת ההיגוי כפופה לאישור ות"ת.

הרשות לפיתוח ירושלים בשיתוף ות"ת תפרסם את הקולות קוראים כאשר לטובת הנושא יועמד סך כולל של כ- 75 מיליון ₪ שלא מתקציב הות"ת. מתן הסיוע הכספי,  בכפוף להקצאה מאת משרד האוצר והעברת הכספים בפועל מאת משרד האוצר להרל"י.