08/07/14

יישום המלצות הוועדה להערכת איכות במדע המדינה ויחב"ל והחלטות המל"ג באוניברסיטת בר-אילן – המשך מעקב

בישיבתה ביום י' בתמוז תשע"ד (8.7.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' תומס ריסה ופרופ' אלן אימרגוט על בחינת יישום המלצות הוועדה להערכת איכות במדעי המדינה, באוניברסיטת בר-אילן, ולרשום לפניה את חוות דעתם.
  2. בהתאם לחוות דעת זו, ולאור הפעולות שעשתה אוניברסיטת בר-אילן בשנה האחרונה לגיוס אנשי סגל נוספים למחלקה ושיפור התשתיות, ייבחן הנושא שוב בסבב ההערכה הבא של התחום במועד שתקבע המל"ג.