08/07/14

יישום המלצות הוועדה להערכת איכות במדע המדינה ויחב"ל והחלטות המל"ג

בישיבתה ביום י' בתמוז תשע"ד (8.7.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' תומס ריסה ופרופ' אלן אימרגוט על בחינת יישום המלצות הוועדה להערכת איכות במדעי המדינה, ולרשום לפניה את חוות דעתם.
  2. המוסדות מתבקשים להמשיך ולפעול ליישום המלצות הסוקרים והוועדה להערכת איכות. היישום המלא של ההמלצות ייבחן בסבב ההערכה הבא.  אוניברסיטת תל-אביב מתבקשת להשלים את הדיווח על יישום ההמלצות.