08/07/14

יישום המלצות הוועדה להערכת איכות בפילוסופיה והחלטות המל"ג – המשך מעקב

בישיבתה ביום י' בתמוז תשע"ד (8.7.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' גילה שר על חוות דעתה בנוגע ליישום המלצות הוועדה להערכת איכות בפילוסופיה.
  2. בהתאם לחוות דעת זו ולאור הפעולות שנעשו ע"י המוסדות ליישום המלצות הוועדה להערכת איכות בפילוסופיה והחלטות המל"ג, ייבחן בנושא שוב בסבב ההערכה הבא של התחום במועד שתקבע המל"ג.