22/07/14

יישום המלצות הוועדה להערכת איכות בפסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות והחלטות המל"ג במכללה האקדמית נתניה – המשך מעקב

בישיבתה ביום י' בתמוז תשע"ד (8.7.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' סוזן אנדרסון, פרופ' ברברה טברסקי ופרופ' נח לוין-אפשטיין על בדיקת הדיווח שהגישה המכללה האקדמית נתניה ומתן חוות דעתם.
  2. בהתאם לחוות דעת זו ולאור הפעולות שנעשו מטעם המכללה האקדמית נתניה, ייבחן הנושא שוב בסבב ההערכה הבא של התחום במועד שתקבע המל"ג.