10/06/14

יישום המלצות ועדת האיכות והחלטות מל"ג בהנדסה אזרחית

בישיבתה ביום י"ב בסיון תשע"ד (10.6.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת       המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' מירוסלב סקיבניבסקי על בדיקת הדיווחים שהגישו המוסדות ומתן חוות דעתו.
  2. לרשום לפניה את חוות דעתו של הסוקר בנוגע ליישום ההמלצות במוסדות שעברו הערכה בתחום הנדסה אזרחית: הטכניון, אוניברסיטת בן-גוריון, אוניברסיטת אריאל, המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון.
  3. לאור חוות דעתו של פרופ' סקיבניבסקי, מתבקשים המוסדות הבאים: אוניברסיטת אריאל והמכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, להגיש עד מרץ 2015 דיווח נוסף על יישום המלצות הסוקר.
  4. אוניברסיטת בן-גוריון והטכניון מתבקשים להגיש עד מרץ 2016 דיווח נוסף על יישום המלצות הסוקר.