10/06/14

יישום המלצות ועדת האיכות והחלטות מל"ג בעיצוב תעשייתי – מעקב חוזר

בישיבתה    ביום י"ב בסיון תשע"ד (10.6.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה          להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' גבריאלה גולדשמידט ולפרופ' רוזאן סמרסון על בחינת הדיווחים של המכון הטכנולוגי חולון, בצלאל-אקדמיה לאמנויות ולעיצוב והטכניון בנושא יישום המלצות הוועדה להערכת איכות בעיצוב תעשייתי והחלטות המל"ג בנושא.
  2. לרשום לפניה את יישום המלצות הוועדה לעיצוב תעשייתי במוסדות אלה.
  3. היישום המלא של המלצות הוועדה להערכת איכות בעיצוב תעשייתי ייבחנו במסגרת סבב ההערכה הבא.