10/06/14

יישום המלצות ועדת האיכות והחלטות מל"ג בתקשורת באוניברסיטת תל-אביב – המשך מעקב

בישיבתה ביום י"ב בסיון תשע"ד (10.6.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה כי חלה התקדמות מסוימת במצבת הסגל הבכיר בחוג לתקשורת באוניברסיטת תל-אביב, אם כי עדיין גרעין הסגל הבכיר חסר.
  2. לאור התחייבות הנהלת האוניברסיטה להמשיך לפעול למען גיוס חברי סגל נוספים למחלקה וחיזוק גרעין הסגל, יימשך המעקב אחר היישום המלא של המלצות ועדת האיכות והחלטות המל"ג בסבב ההערכה הבא של התחום.