16/09/14

יישום המתווה להעברת פעילות מכון לנדר לקריה האקדמית אונו

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (16.9.2014), החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:

א.         המועצה רושמת לפניה כי בהתאם לפסק הדין של בית המשפט העליון מיום 19.8.2014, ייכנס לתוקפו המתווה המצ"ב כנספח להחלטה זו.

ב.         המועצה ממנה צוות מעקב מבין חברי המל"ג לליווי העברת התוכניות שאושרו למכון לנדר, לקריה האקדמית אונו להפעלה בירושלים, כאמור בסעיף 4 לסיכום בעניין מכון לנדר, וליווי פתיחת התוכנית לתואר ראשון במשפטים של הקריה האקדמית אונו בירושלים, שאלה חבריו:

 • פרופ' חיים זנדברג- יו"ר הוועדה
 • פרופ' אורציון ברתנא- חבר
 • מר יאיר הראל – נציג סטודנטים – חבר
 • גב' מוניקה שמילוביץ'-אופנר, רכזת הצוות
 1. הצוות מתבקש ללוות את הקריה האקדמית אונו בפתיחת תוכניות הלימודים, הסגל והסטודנטים ובכלל הפעילות האמורה במתווה, ובפרט שימור לימוד מדעי הרוח, לאור החשיבות שרואה המל"ג בנושא זה.
 2. הצוות רשאי לבקש כל מידע שימצא לנכון כרלוונטי לבדיקתו הן מהסוקרים האקדמיים והן מהקריה האקדמית אונו.
 3. הצוות מתבקש לדווח למל"ג ולהמליץ בפניה עד סוף חודש דצמבר 2014 על התקדמות התוכניות והתרשמותו לגבי שמירה על האיכות האקדמית של תוכניות הלימודים, ולגבי הפעלת התוכניות לקראת שנה"ל תשע"ו.

ג.          אישור הפעלת התוכניות לתואר ראשון (B.A.) בלימודי ארץ ישראל וירושלים ותואר שני (M.A.) ללא תזה בלימודי היהדות

בהתאם להצהרת הקריה האקדמית אונו לפיה הקריה מתחייבת כי התוכניות לתואר ראשון בלימודי א"י וירושלים ותואר שני ללא תזה ביהדות הועברו אליה באופן מלא וזהה כפי שאושרו למכון לנדר, מחליטה המל"ג:

 1. לאשר לקריה האקדמית אונו לפתוח בירושלים את התוכניות לתואר ראשון בלימודי א"י וירושלים ותואר שני ללא תזה ביהדות בשנה"ל תשע"ה.
 2. למנות את הסוקרים הבאים לבדיקת תוכניות הלימודים לתואר ראשון בלימודי ארץ ישראל וירושלים ולתואר שני ללא תזה בלימודי היהדות לקראת שלב ההסמכה:
 • פרופ' עירית עמית-כהן – חברת הוועדה המלווה שבדקה לקראת שלב ההסמכה את תוכנית הלימודים לתואר ראשון בלימודי ארץ ישראל וירושלים.
 • פרופ' יהודה פרידלנדר – יו"ר הוועדה המלווה שבדקה לקראת שלב ההסמכה את תוכנית הלימודים לתואר שני בלימודי היהדות.

3. בהסתמך על המלצת הסוקרים, תחליט המל"ג האם להסמיך את הקריה האקדמית אונו להעניק את התארים האקדמיים בתוכניות אלו, והאם לאשר רישום סטודנטים לתוכניות לשנה"ל תשע"ו.

ד.         אישור הפעלת התוכנית לתואר ראשון (B.A.) בחינוך וחברה ומתן הסמכה זמנית לשנה (עד ספטמבר 2015) לקריה האקדמית אונו להעניק את התואר בתחום זה

בהתאם להצהרת הקריה האקדמית אונו לפיה הקריה מתחייבת כי התוכנית לתואר ראשון בחינוך וחברה הועברה אליה באופן מלא וזהה כפי שאושרו למכון לנדר, ובהתבסס על דו"ח הוועדה המלווה שהמליצה להעניק הסמכה זמנית למכון לנדר להעניק תואר ראשון B.A. בחינוך וחברה, מחליטה המל"ג:

 1. לאשר לקריה האקדמית אונו לפתוח בירושלים את התוכניות לתואר ראשון בחינוך וחברה בשנה"ל תשע"ה.
 2. להודות לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' חיים אדלר, אשר בדקה את התוכנית לתואר ראשון בחינוך וחברה של מכון לנדר לקראת ההסמכה, על עבודתה ועל חוות דעתה.
 3. בהסתמך על המלצתה החיובית של הוועדה המלווה בדבר הענקת הסמכה לתוכנית, המועצה מעניקה לקריה האקדמית אונו הסמכה זמנית לשנה לצורך הענקת התואר הראשון (B.A.) בחינוך וחברה לסטודנטים שסיימו לימודיהם במכון לנדר ולהמשך רישום לתוכנית ופתיחתה בשנה"ל תשע"ה.
 4. למנות צוות בן שני חברים מבין חברי הוועדה המלווה אשר יבחן במהלך תשע"ה את הפעלתה הלכה למעשה של התוכנית לתואר ראשון בחינוך וחברה ע"י הקריה האקדמית אונו, ולבקשו להגיש למל"ג חוות דעתו באשר למידת השמירה על הרמה האקדמית שהובילה למתן המלצתה החיובית של הוועדה להסמכה עם מעבר התוכנית לקריה האקדמית אונו.
 5. בהסתמך על המלצת הצוות תחליט המל"ג האם להסמיך את הקריה האקדמית אונו להעניק את התואר בתוכנית גם לבוגרי השנים הבאות והאם לאשר רישום סטודנטים לשנה"ל תשע"ו.

ה.         אישור הפעלת התוכניות לתואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים ותואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים

בהתאם להצהרת הקריה האקדמית אונו לפיה הקריה מתחייבת כי התוכניות לתואר ראשון ולתואר שני במינהל עסקים שבכוונתה להפעיל בירושלים זהות לתוכניות הלימודים שהיא מקיימת בקמפוס הראשי שלה בקרית אונו מחליטה המל"ג:

 1. לאשר לקריה האקדמית אונו לפתוח את התוכניות לתואר ראשון (B.A.) ולתואר שני ללא תזה (M.B.A.) במינהל עסקים בירושלים.
 2. הקריה האקדמית אונו תוכל להעניק את התארים האקדמיים במינהל עסקים (B.A. ו – M.B.A) אותם היא מוסמכת להעניק בקרית אונו בכפוף להמלצת צוות המעקב של המל"ג והחלטת המל"ג בעניין.

ו.          אישור הפעלת התוכנית לתואר ראשון (LL.B.) במשפטים

בהתאם להצהרת הקריה האקדמית אונו לפיה הקריה מתחייבת כי התוכנית לתואר ראשון (LL.B.) במשפטים שבכוונתה להפעיל בירושלים זהה לתוכנית שהיא מקיימת במשפטים בקמפוס הראשי שלה בקרית אונו, מחליטה המל"ג:

 1. לאשר לקריה האקדמית אונו לפתוח את התוכנית לתואר ראשון (LL.B.) במשפטים בירושלים.
 2. הקריה האקדמית אונו תוכל להעניק את התואר האקדמי במשפטים (.LL.B) אותו היא מוסמכת להעניק בקרית אונו, בכפוף להמלצת צוות המעקב של המל"ג והחלטת המל"ג בעניין.

ז.         הפעלת התוכנית לתואר ראשון (B.A.)בקרימינולוגיה

 1. במידה שהקריה האקדמית אונו תהיה מעוניינת לפתוח את התוכנית לתואר ראשון בקרימינולוגיה שמכון לנדר קיבל בגינה אישור פרסום והרשמה באוקטובר 2015 כפי שהצהירה, יהא עליה להגיש את התוכנית ולקבל על כך אישור מהמל"ג.
 2. הקריה האקדמית אונו תוכל לפרסם ולרשום סטודנטים לתוכנית הלימודים רק לאחר קבלת אישור מהמל"ג, ככל שיתקבל, אשר יתבסס על קבלת חוות דעת חיובית מסוקר שתמנה המל"ג. הסוקר יבדוק את התוכנית, לרבות סגל ההוראה והתשתיות כמקובל.

ח.     תחולת המתווה להעברת פעילות מכון לנדר לקריה האקדמית אונו

בהתאם למתווה שאושר בביהמ"ש העליון, מועד ההרשמה האחרון לקמפוס הקריה האקדמית אונו בירושלים יהיה למחזור שיחל לימודיו באוקטובר 2016 בכל התוכניות המוזכרות לעיל,