12/02/19

יישום המתווה למיזוג המכללה האקדמית לחברה ואמנויות עם הקריה האקדמית אונו

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצתן מיום 8.1.2019 של ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות וועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון, והיא החליטה לאמצה כלהלן:

 1. לרשום לפניה כי במסגרת יישום מתווה המיזוג עם המכללה האקדמית לחברה ואמנויות, שאושר במל"ג בתאריך 6.3.2018, הקריה האקדמית אונו הגישה – בהתאם לאמור בסעיף 5 במתווה – בקשה לקבל הסמכה בתוכניות הלימודים הבאות שהתקיימו במכללה האקדמית לחברה ואמנויות:
  א. תואר ראשון (B.A.) במדעי ההתנהגות (למען הסר ספק לא ניתן לכתוב את המסלול בתוכנית זו על גבי תעודת הבוגר)
  ב. תואר שני (M.A.) בטיפול באמנויות-טיפול באמנות חזותית
  ג. תואר שני (M.A.) בטיפול באמנויות-טיפול בפסיכודרמה
  ד. תואר שני (M.A.) בטיפול באמנויות-טיפול בתנועה ומחול
  ה. תואר שני (M.A.) בטיפול באמנויות-טיפול דרמה
  ו. תואר שני (M.A.) בטיפול באמנויות-טיפול בפסיכודרמה למטפלים בפועל
  ז. תואר שני (M.A.) בטיפול באמנויות-טיפול בתנועה ומחול למטפלים בפועל
  ח. תואר שני (M.A.) בטיפול באמנויות-טיפול באמנות חזותית למטפלים בפועל
  ט. תואר שני (M.P.S.) בחברה ואמנויות
 2. לקבוע כי הקריה האקדמית אונו אימצה את תוכניות הלימוד א-ח לעיל כפי שהתקיימו במכללה האקדמית לחברה ואמנויות, ונמצא כי תכני הלימוד, הסגל ותשתיות ההוראה זהים (למעט שינויים מינוריים הנובעים מהתפתחותן של תוכניות הלימודים בחלוף השנים).
 3. לקבוע כי הקריה האקדמית אונו פעלה לתיקון הליקויים בתוכנית הלימודים ט' לעיל (לתואר שני בחברה ואמנויות), והתוכנית המתוקנת נבדקה ע"י סוקרת ונמצאה ראויה.
 4. בתום שנה ממועד קבלת ההחלטה על הקריה האקדמית אונו יהיה לדווח על יישום תוכניות הלימודים א'- ט' בפועל בהיבטים הבאים: תנאי הקבלה, ספי הקבלה, מספרי סטודנטים ופרופיל הסטודנטים, הקורסים והסדנאות הנלמדים ופרוט סגל המרצים המלמדים בהם ותשתיות ההוראה.
 5. לאור כל האמור לעיל, להעניק לקריה האקדמית אונו הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (דהיינו עד ינואר 2022) בתשע התוכניות המפורטות בסעיף 1 לעיל, כאשר לקראת תום התקופה תיבדקנה תוכניות הלימודים על כלל היבטיהן.
 6. יתר סעיפי המתווה המפורטים בהחלטת המל"ג מיום 6.3.2018 נותרים על כנם, ויישומם ייבדק בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים בהחלטה.