26/05/20

יישום הרפורמה הטרום אקדמית במכינות

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה

למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה, והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לחברי ועדות המומחים התחומיות ולחברי ועדת המומחים העליונה על עבודתם המאומצת.
  2. בהמשך להחלטת המל"ג מיום 9.8.2016 בנושא: 'מעבר המכינות הקדם אקדמיות לאחריות ות"ת/מל"ג' והעקרונות הכלולים בה, לאמץ את המלצת ועדת המומחים העליונה לעניין המכינות לרבות דוחות ועדות המומחים התחומיות בחמשת תחומי הליבה: מתמטיקה, אנגלית, מיומנויות קריאה וכתיבה אקדמיות, פיזיקה וכימיה, ואת עקרונות הרוחב המהווים חלק בלתי נפרד מהחלטה זו, בנושאים: אורך המסלול הייעודי השנתי, מסלול ייעודי סמסטריאלי, מסלול קדם ייעודי, פרופיל אקדמי של סגל המכינה, תנאי קבלה, הערכת הישגים והכרה בנקודות זכות בגין לימודים במכינה (כמפורט בנספח א').
  3. תכני הלימוד במסלולים השונים במכינה יהיו כמפורט בפרשיות הלימוד המצורפות בנספחים ב'-ו'.
  4. בהמשך ליישום החלטת המל"ג מיום 9.8.2016, יישום פרטי הרפורמה הטרום אקדמית במכינות, כאמור בהחלטה זו, תוחל על כלל המכינות החל משנת הלימודים תשפ"ב. לקראת שנה"ל תשפ"ב יגישו המוסדות דיווח על עמידתם בהחלטת מל"ג זו.
  5. בתום שנת הפעלה, תערוך המל"ג בדיקה מדגמית של תוכניות הלימודים שנפתחו במכינות בהתאם לרפורמה. תנאי לתקצוב המכינות, יהיה עמידה ברפורמה כאמור.
  6. בהתאם לכללי המועצה להשכלה גבוהה, (היתר לפתוח ולקיים מוסד להשכלה גבוהה), התשל"ג-1972, המועצה רואה במכינות הייעודיות השנתיות ובמכינה הייעודית הסמסטריאלית שתתקיימנה בהתאם לעקרונות ולדוחות אלה, כתחליף לתעודת הבגרות לצורך קבלה למוסדות להשכלה גבוהה.
  7. מל"ג מבקשת מועדת המומחים העליונה לבחון האם נדרשים תכנים נוספים עבור אוכלוסיות מיוחדות כגון: ערבים, בדואים, עולים וחרדים, הדורשות התאמה על מנת שיוכלו לסיים ברמה הנדרשת ולהביא המלצותיה.