28/06/17

יעד להגדלת מספר הסטודנטים הבדואים לתואר ראשון לחומש הנוכחי

בהמשך לעדכון, שהתקיים בישיבת ות"ת מיום 13.11.2016 ולהחלטת הממשלה מספר 2397 מיום 12.2.2017 בנושא "תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2017-2021", ולאור היעד שהציב משרד החינוך להגדלת אחוז הזכאים לתעודת בגרות בקרב האוכלוסייה הבדואית בשיעור של 2% בשנה לפחות, בכל אחת מחמש השנים הבאות, ותחזיות הגידול באוכלוסייה הבדואית בנגב של הלמ"ס לשנים הקרובות ולאחר שקיבלה סקירה מפורטת בנושא מהצוות המקצועי בות"ת, מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג כדלקמן:

  • לפעול על מנת לעודד את המוסדות להשכלה גבוהה
  • להגדיל את מספר הסטודנטים הבדואים הנקלטים לשנה א' של התואר הראשון בשיעור של לפחות 75% ביחס למספרם בתשע"ו. עד לסוף שנה"ל תשפ"ב, אז יעמוד מספרם על כ-1,500 סטודנטים בשנה א'.
  • מודגש בזאת כי הגידול בסטודנטים יתבסס על מקצועות נדרשים תוך דגש על קליטה איכותית בתואר. בהמשך, ות"ת תדון בתוכניות ייעודיות לעידוד המוסדות לעמידה ביעדים שקבעה לעיל.
  • לאור ההתבססות על היעד שהציב משרד החינוך כאמור והצורך ביישום תכניות נוספות להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הבדואית בנגב, בעיקר בהתבסס על הפיילוט "שער לאקדמיה" של מכללת ספיר, וכן, על קבלת תקציב תוספתי ייעודי לנושא ממשרד האוצר, מוצע לבחון במהלך תשע"ט את היעד הנוכחי, ולעדכנו בהתאם להתפתחויות בפועל.