10/01/12

תכניות לימודים לתואר ראשון באחריות אקדמית של אוניברסיטאות שמקיימות מכללות עצמאיות והשלמת הליך יציאתן לעצמאות של מכללות אלה – החלטת המועצה מיום 10.1.2012

המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום 10.1.2012 והיא מאמצת את המלצות צוות מינהל מל"ג/ות"ת בראשותה של פרופ' ציפי ליבמן ומאשר מתווה  ככלל למוסדות בנושא:

  1. שנת הלימודים תשע"ה תהיה שנת הלימודים האחרונה בה יתאפשר רישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר בוגר במכללות האקדמיות באחריות אקדמית של אוניברסיטאות. החל משנת  הלימודים תשע"ו לא תתאפשר עוד הרשמת סטודנטים לתוכניות הלימודים לתואר בוגר במכללות שבאחריות אקדמית של אוניברסיטאות , ובכך יבוא דגם זה אל סיומו.
  2. החל משנת הלימודים תשע"ג מספר המתקבלים בפועל בכל תכניות הלימודים לתואר בוגר במכללות האקדמיות שבאחריות אקדמית של אוניברסיטאות יפחת בכ-1/3 ביחס למספר המתקבלים לאותן תכניות בשנת הלימודים תשע"ב.
  3. למען הסר ספק, ההרשמה לתוכניות לימודים המתקיימות באחריות אקדמית של אוניברסיטאות במהלך תקופת הזמן כמצוין בסעיף 1 דלעיל תתאפשר אך ורק לתוכניות המתקיימות בפועל, ולא תיפתחנה במסגרת האחריות האקדמית של אוניברסיטאות תכניות לימודים חדשות.
  4. המכללות תחויבנה להעביר מדי תחילת שנת הלימודים דיווח אודות תכניות לימודים באחריות אקדמית של אוניברסיטאות, כולל מספרי הסטודנטים בכל אחד מחוגי הלימוד, שנפתחו באותה השנה.  הדיווח יועבר לידיעת המל"ג.
  5. לפנות לות"ת בבקשה שתגבש לכל אחד מהמוסדות הרלבנטיים תכנית פרטניות שתשמש כמתווה לעמידתו במסגרת החלטה זו.