27/10/15

כהונת נשיא המכללה האקדמית לחינוך מיסודן של מכללות הרצוג וליפשיץ

לאור העובדה שהשנה בה אפשרה המל"ג לד"ר יהודה ברנדס לכהן כמ"מ נשיא המכללה האקדמית לחינוך מיסודן של מכללות הרצוג וליפשיץ צפויה להסתיים בחודש ספטמבר 2015, קיימה ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה דיון בישיבתה ביום 8.9.2015 בנושא שבנדון. בפני הוועדה הובאה תשובת המכללה מיום 23.7.2015.

בהמשך לכך, בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ו (27.10.2015) אימצה ה המועצה להשכלה גבוהה את החלטת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 8.9.15 כלהלן:

  1. לרשום בפניה כי בקשת המכללה האקדמית לחינוך מיסודן של מכללות הרצוג וליפשיץ לאשר לה להעניק תואר פרופ' לד"ר יהודה ברנדס נדונה בוועדת המינויים העליונה של המל"ג לחינוך והוראה בחודש מרץ 2015.
  2. לאור העובדה כי ועדת המינויים העליונה בתחום החינוך וההוראה החליטה להמליץ בפני המכללה להגיש את התיק לוועדה העליונה בתחום מדעי הרוח והאמנות ועקב כך מוטל על המכללה לקיים הליך פנימי נוסף לקראת הגשת התיק מחדש למל"ג, מחליטה המל"ג לאשר את המשך כהונת ד"ר ברנדס בתקופה נוספת שתסתיים לכל המאוחר עד ספטמבר 2016.
  3. המכללה מתבקשת להגיש את התיק לקידומו של ד"ר ברנדס לוועדת המינויים העליונה של המל"ג לא יאוחר מחודש ינואר 2016.
  4. לציין בפני המכללה כי גם אם הדיון בתיק לא יסתיים עד ספטמבר 2016, לא תאושר הארכת כהונתו של דר' ברנדס ועל המכללה יהא לעמוד בהחלטת המל"ג בעניין הניהול האקדמי, לפיה, בין היתר, בראש המוסד יעמוד איש אקדמיה בכיר בדרגת פרופסור, רצוי פרופ' מן המניין, שיועסק במוסד במשרה מלאה, והמוסד יהיה מקום עבודתו היחיד.