12/01/16

כהונת נשיא המכללה האקדמית נתניה

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה, והחליטה כלהלן:

המועצה להשכלה גבוהה מדגישה את חובת המוסדות בכלל ובכללם המכללה האקדמית נתניה לעמוד בהחלטות המל"ג לעניין הניהול האקדמי והמנהלי, ובפרט בהתייחס למשך כהונת הנשיא.

עם זאת, לאור הנסיבות המיוחדות שהציגה המכללה האקדמית נתניה (להלן: "המוסד") לפיהן מדובר בנשיא שייסד את המוסד, טרם קבלת החלטות המל"ג בנושא הניהול האקדמי, ותרם משמעותית להתפתחותו, וכן מעורבותו הנדרשת לסיום תהליכים משמעותיים במוסד, ולאחר שמיעת המוסד בכתב ובעל פה בפני ועדת המשנה של מל"ג לפיקוח ואכיפה, ולאחר שהובאו בפניה המסמכים הרלוונטיים לנושא, דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת הוועדה לפיקוח ואכיפה בדבר המתווה שהוצע ע"י המוסד לסיום כהונתו של פרופ' צבי ארד כנשיא המכללה, ולאחר בחינת מכלול השיקולים והאיזונים, היא מחליטה כדלקמן:

א.         לרשום בפניה את מחוייבות המוסד לעמוד בהחלטות המל"ג והנחיותיה לעניין הניהול האקדמי והמנהלי-תאגידי, את משיכת טענותיו המשפטיות של המוסד בעניין זה ואת התחייבויותיו ומכתביו לפעול בהתאם למתווה שלהלן:

  1. לכל המאוחר ב-1 לפברואר 2017 יאשרו וימנו המוסדות המנהלים של המוסד ועדה לאיתור נשיא חדש.
  2. לכל המאוחר בחודש יוני 2017, יבחר וימנה חבר הנאמנים נשיא חדש למוסד אשר יחל לכהן כנשיא המוסד לא יאוחר מיום 1.10.2017. ממועד הבחירה ועד 1.10.2017 תתקיים תקופת חפיפה בין הנשיא היוצא לנשיא הנכנס. הנשיא המכהן יסיים כהונתו עד ולא יאוחר מיום 30.9.2017.
  3. תקנון המוסד יותאם להנחיות התאגידיות של המל"ג. הליך תיקון התקנון, לרבות קבלת כל האישורים הנדרשים, יושלם עד ולא יאוחר מחודש יוני 2016.
  4. המוסד יעביר למל"ג אישורים ועדכונים בכל אחד מהמועדים האמורים בסעיפים 1, 2 ו-3 לעיל בדבר עמידתו באבני הדרך.
  5. יובהר כי על המוסד יהיה להתאים תקנונו ככל שמדיניות המל"ג בנושא תשתנה בעתיד באופן רוחבי.

ב.         הסדר זה, לרבות המועדים ופרקי הזמן שנקבעו בו, מהווה לדעת המל"ג איזון ראוי וסביר בנסיבות העניין הרלוונטיות גם בהתייחס למוסדות אחרים בהם מתקיימות כיום נסיבות דומות.