07/11/72

כינונה של ועדת ההקצבות לאוניברסיטאות – החלטת המועצה מיום 7.11.1972

הוחלט על כינונה בהקדם של ועדת ההקצבות למוסדות להשכלה גבוהה שלה תאצול המועצה את סמכויותיה הנוגעות במימון ההשכלה הגבוהה במדינה.

המועצה תבקש את חוות דעתה של ועדת ההקצבות טרם תגבש את דעתה על פתיחת מוסד חדש או כל יחידה בעלת משמעות כספית ניכרת במוסד קיים. חוות הדעת המנומקת  של ועדת ההקצבות על שתי שאלות עיקריות:

א.    הצורך במוסד החדש או כיחידה חדשה.

ב.     המשמעות הכספית של פתיחתם של  המוסד החדש או היחידה החדשה

 

להמלצת המועצה בעניין פתיחת מוסד חדש או יחידה חדשה שתועבר לממשלה, תצורף חוות  דעתה הנ”ל  של ועדת ההקצבות  לפפי שיקול דעתה של המועצה.

הרכב ודרך מינויה:

 • מספר חברי ועדת ההקצבות יהיה 5 או 6 והיו”ר בכלל זה. לפחות 4 יהיו בעלי מעמד אקדמי בכיר בהשכלה הגבוהה בשטחים שונים, ולפחות אחד יבוא מחוגי הכלכלה במובן הרחב של מונח זה.
 • יו”ר הוועדה יתמנה על ידי השר באישור המועצה להשכלה גבוהה. הוא יהיה חבר המועצה . היו”ר ישתתף בדיונים על התקציבים להשכלה גבוהה עם האוצר ועם הסוכנות היהודית, וכן בוועדת הכספים של  הכנסת . עדיף שהיו”ר יהיה בעל מעמד של פרופסור מן ה מניין.
 • שאר חברי ועדת ההקצבות ימונו על ידי השר, על דעת יו”ר ועדת ההקצבות ובאישור המועצה מקרב      חברי המועצה או שלא  מקרבם.
 • לא יוכלו לקיים חברים בוועדת ההקצבות נושאי תפקידים מנהליים במוסדות להשכלה גבוהה,  כגון נשיא, סגן נשיא, רקטור, פרו-רקטור, דיקן.
 • יו”ר ועדת ההקצבות יכהן במשרה מלאה, בתקופת כהונתו יפסיק את פעילותו האקדמית הרגילה ולא יקבל שום תמורה מכל מוסד אקדמי שהוא. שאר חברי ועדת ההקצבות יקדישו לפחות יום בשבוע לעבודת הוועדה ויקבלו תמורה מתאימה לכל חבר יהיה גם תפקיד מוגדר (“תיק”) בוועדה.
 • תקופת הכהונה תהיה שלוש שנים. לא יתמנה חבר (כולל היו”ר) ליותר משתי תקופות ברציפות. בשעת מינוי ועדה חדשה יש להבטיח  המשכיות (ז”א אין להחליף את כל החברים בכל אחת).
 • ועדת ההקצבות תהיה גוף בלתי תלוי ויהיה לה סגל מקצועי וטכני קבוע משלה.
 • תקציב ועדת ההקצבות יכלל בתקציב ההשכלה הגבוהה.

תפקידי ועדת ההקצבות

 • להוות גוף שיעמוד בין הממשלה והמוסדות הלאומיים מצד אחד, ומוסדות ההשכלה הגבוהה מצד שני, בכל עניני  הקצבות להשכלה גבוהה.
 • להציע את התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח הכוללים להשכלה גבוהה בהתחשב בצרכי החברה והמדינה, תוך שמירה על חרות אקדמית ושקידה על קידום המחקר וההשכלה הגבוהה. ההצעות יהיו מבוססות על עקרונות שאושרו על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

הוחלט לרשום בפרוטוקול ישיבת המועצה “בתקציב הרגיל הכולל שיוגש לממשלה לא יהיה פירוט לפי המוסדות”.

 • לחלק בין המוסדות את התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח הכוללים והמאושרים.
 • לרכז באורח שוטף מידע על ההשכלה הגבוהה ועל כוח האדם האקדמי הדרוש לצרכי החברה והמדינה
 • להציע למועצה תכניות פיתוח של ההשכלה הגבוהה ולתכנון את מימונה.
 • לעשות למען ייעול המוסדות והתאום ביניהם, כדי למנוע כפילות מיוחדת ולהביא לידי חסכון.
 • לעקוב אחר ניצול התקציבים , כדי למנוע גירעונות או חריגות.
 • לעמוד בקשר קבוע עם ועדת ראשי המוסדות להשכלה גבוהה האוניברסיטאיים
 • לדווח מידי תקופה על פעולותיה למועצה להשכלה גבוהה.

 

העקרונות

ההקצבות למוסדות תתבססנה על:

 • מספר סטודנטים מלאים או אקוויוולנטיים לפי הפקולטות הרמות ושנת הלימודים.
 • עלות סטודנט לפי פקולטה/רמה/שנת הלימודים.
 • פעילות המחקר ב מוסד.
 • תכניות לימודים מיוחדות ושירותים מיוחדים
 • התנאים המיוחדים של כל מוסד ובמיוחד של מוסדות או יחידות חדשים
 • סיוע ולסטודנטים ולמורים

 

הקצבות הממשלה והמוסדות הלאומיים לאוניברסיטאות תינתנה רק על סמך המלצות ועדת ההקצבות, והממשלה והסוכנות היהודית ימנעו לחלוטין מקבלת בקשות או המלצות מהאוניברסיטאות עצמן או מכל גוף אחר.

 

ועדת ההקצבות תציע את התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח הכוללים להשכלה גבוהה אוניברסיטאית תוך התחשבות בצרכים המשתנים של המדינה והחברה בהשכלה ובמחקר ותוך שקידה על קידומם.

ההקצבה לתקציב הרגיל של כל מוסד תקבע כסכום גלובלי והמוסד ישתמש בו לפי מיטב שימושו בכפיפות לדווח שנתי. עם זאת, בקביעת ההקצבה למוסד תהיה לוועדת ההקצבות זכות דעה לגבי מספר סטודנטים  חדשים ביחידות לימוד השונות.

תכניות פיתוח מיוחדות שניתנה להן עדיפות גבוהה על ידי הגופים המוסמכים תזכינה לדיון מיוחד לגבי שיעור חלקה של הממשלה במימונן.

 

ההקצבה לתקציב הפיתוח תינתן למוסד בשביל בנינים, ציוד וכדומה, מסוימים ומאושרים מראש וכל סטייה מהמטרה המיועדת טעונה עף היא אישור מראש.

 

המודות ימנעו לחילופין מגירעונות, מוסד שצבר גרעון כתוצאה מחריגת התקציב ההוצאות המאושר על ידי ועדת הקצבות , ינוכה סכום הגרעון מתקציב הפיתוח הקרוב שלו או מתקציבי הפיתוח הקרובים. לעומת זאת תוגדל ההקצבה בשיעור המתחייב משינויים המאושרים בשכר ומשינויי מחירים.

 

המועצה אישרה 2 הצעות נוהל בתנאי שיאושרו על ידי משרד האוצר. ההצעות הן:

 1. שנת תקציב מאוקטובר עד ספטמבר
 2. הנהגת תקציב נע לשלוש שנים.