03/03/15

כיתת-לימוד של הטכניון במסגרת תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסה אזרחית המתקיימת בקמפוס של עזריאלי-מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להאריך את האישור שניתן לטכניון לקיים את כיתת הלימוד לתואר "בוגר במדעים" (B.Sc.) בהנדסה אזרחית, מחוץ לקמפוס- בקמפוס עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים בחמש שנים נוספות, דהיינו עד פברואר 2020.
  2. בחלוף 4 שנים ממועד הארכת האישור (פברואר 2019), יעביר הטכניון לוועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל דו"ח כולל על התוכנית, אשר יסקור מבחינה אקדמית את ארבע השנים שחלפו מאז הארכת האישור, לרבות השוואה בין סטודנטים הלומדים בטכניון לבין סטודנטים הלומדים בעזריאלי- מכללה אקדמית להנדסה ירושלים. ועדת המשנה תקיים דיון בנושא ותבצע הערכה האם המשך קיום התוכנית מוצדק מבחינה אקדמית.
  3. במקביל, בנקודת זמן זו, תתבקש ות"ת לבחון את השאלה האם המשך קיום התוכנית מוצדק מבחינה לאומית. חוות דעת ות"ת תובא בפני ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל לקראת הדיון בנושא.