12/02/14

כללים לאישור שימוש בשמות מתחם בעלי סיומת ac.il למוסדות שקיבלו היתר/הכרה כמוסד להשכלה גבוהה – המלצת הוועדה למל"ג – החלטת המועצה השתיים עשרה מישיבתה מיום 12.2.2013

בישיבתה ביום ב' באדר תשע"ג (12.2.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת הוועדה שהוקמה לבדיקת הנושא, והחליטה  כלהלן:

 1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' יונינה אלדר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 2. לאמץ את המלצות הוועדה והכללים, כמפורט להלן:

רקע

איגוד האינטרנט הישראלי (להלן: "האיגוד") הינו עמותה שהוקמה בשנת 1994 לקידום האינטרנט והטמעתו בישראל והוא שלוחה של איגוד האינטרנט הבינלאומי. האיגוד מוסמך להעניק את זכויות השימוש בסיומות אפשריות לאתרי אינטרנט (להלן: "שמות מתחם") שרמת המתחם העליונה שלהם היא IL , וזאת – בהתאם לכללי רישום שמות מתחם של האיגוד.

על מנת להשתמש בשמות מתחם לאתרי אינטרנט של מוסדות וגורמים שונים, יש לרשמם באמצעות רשם מוסמך או באמצעות האיגוד.

בהתאם לכללי האיגוד, יש לקבל את אישור המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המל"ג") להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם השנייה של ac.il.

בהמשך לכך, להלן הכללים לאישור המל"ג למתן הרשאות לשימוש בשמות מתחם ושמות תת-מתחם בסיומת ac.il.

 1. רמות מתחם

רמת מתחם I (עליונה) – IL

רמת מתחם II (שנייה) – AC

רמת מתחם III (שלישית) –  שם המוסד

רמת מתחם IV  (רביעית) –  תת-מתחם

2. שמות מתחם ברמה שנייה ושלישית

אישור לשימוש בשמות מתחם ברמה המתחם השנייה של ac.il יינתן למוסדות להשכלה גבוהה, כהגדרתם להלן, בלבד (להלן: "המוסד"):

 • א. מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק;
 • ב. מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק;
 • ג. מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק.
 • ד. מוסד כאמור בסעיף 2, יוכל לבקש להשתמש בשם ברמת המתחם השלישית רק בהתאם לשם המוסד שאושר לו ע"י המל"ג, או לפי קיצור שיש בו זיהוי ברור עם שם המוסד המאושר או ראשי תיבות מוכרים שלו – שניהם באישור המל"ג.
 • ה. לא ניתן לעשות שימוש בשם ברמת המתחם השלישית שהוא שם גנרי, או שם האסור לרישום בהתאם לדין.
 • ו. לכל מוסד ניתנת אפשרות לרשום בנוסף לשם המתחם באנגלית, שם מתחם נוסף אחד בעברית, בהתאם להוראות סעיף זה.

3. שימוש בשמות מתחם ברמה הרביעית

 • א. מוסד שקיבל אישור בהתאם לסעיפים 2 ו-3 לעיל, יהיה אחראי על הקצאת שמות מתחם ברמה הרביעית.
 • ב. המוסד יוכל לאשר לגופים שאינם מוסד לפי כללים אלו, אך פעילותם באחריות המוסד / תחת חסותו – שימוש בתת-מתחם (רמת מתחם רביעית) תחת רמת המתחם השלישית שאושרה למוסד לפי כללים אלו.

4. הוראות מעבר

 • א. כללים אלה יחולו על מוסדות שיבקשו אישור להשתמש בסיומת il או שיבקשו אישור לשינוי שם המתחם שאושר להם, וזאת החל מיום אישור הכללים ע"י המל"ג.
 • ב. המל"ג תפנה לאיגוד האינטרנט הישראלי בעניין גופים או ארגונים שאינם מוסד לפי כללים אלו והמשתמשים ברמת מתחם מסוג il בבקשה להסדרת הנושא.

5. הליך אישור הקצאת שמות מתחם ברמה שנייה ושלישית

 • א. מוסד המבקש להשתמש בשם מתחם בסיומת il, יגיש בקשה לאיגוד האינטרנט בה יפרט את השם המבוקש, כולל רמת המתחם השלישית המבוקשת, בהתאם לנהלי האיגוד ויצרף גם את תעודת ההכרה/ היתר כמוסד להשכלה גבוהה. קיומם של מסמכים אלה הוא תנאי לדיון בבקשה;
 • ב. בקשת המוסד תועבר לאישור המועצה להשכלה גבוהה;
 • ג. המל"ג תמנה צוות קבוע מטעמה, לאישור בקשות למתן שמות מתחם שיתקבלו מאיגוד האינטרנט הישראלי, בהתאם לכללים דלעיל. אישור המל"ג יכול שיהיה זמני, בהתאם לזמניות ההיתר / הכרה שניתנו למוסד.

3. בהתאם לכללים המוצעים, לאשר מינוי צוות קבוע, לאישור המל"ג לבקשות לשימוש בשמות דומיין שיתקבלו מאיגוד האינטרנט הישראלי, עבור מוסדות להשכלה גבוהה, בהתאם לכללים דלעיל, בהרכב שלהלן:

 • פרופ' יעקב ויה – יו"ר
 • עו"ד יעל טור כספא-פליישמן – היועצת המשפטית
 • מר ליאור שחר – ממונה בכיר תחום מערכות מידע
 • גב' סיגל מורדוך- ממונה בכירה באגף האקדמי, חברה ורכזת הצוות