30/04/96

קביעת כללים של המועצה להשכלה גבוהה להכרה בתארים של מוסדות שהוכרו או שניתן להם היתר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה של יהודה ושומרון – החלטת מועצה מיום 30.4.1996

בתוקף סמכותה לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה התשי"ח–1958 (תיקון מס' 10– תשנ"ה, 1995

1995) קבעה המועצה להשכלה גבוהה כללים אלה:

א.      המועצה להשכלה גבוהה תכיר בתואר של מוסד שהוכר או שניתן לו היתר על ידי המועצה להשכלה גבוהה של יהודה ושומרון על פי הכללים הבאים:

המועצה להשכלה גבוהה של יהודה ושומרון הסמיכה את המוסד להעניק תואר אקדמי לבוגרי התוכנית הנדונה בהסתמך על המלצות ועדה בודקת וועדה מלווה.     הרכב ועדות המשנה יניח את דעת המועצה להשכלה גבוהה

המועצה להשכלה גבוהה תבדוק את דו"חות הועדות והמלצותיהן ולאחר שתשמע את נציגי המועצה להשכלה גבוהה של יהודה ושומרון ואת נציגי הועדות (במידת הצורך) תיערך הצבעה.

התואר יוכר אם רוב חברי המועצה הנוכחים בישיבה הצביעו בחיוב על ההכרה.

 

ב.       סירבה המועצה להשכלה גבוהה לבקשת ההכרה בתואר כאמור, תהיה  המועצה        השכלה גבוהה של יהודה ושומרון רשאית להעלותו לדיון חוזר במועצה להשכלה גבוהה כעבור שנה.