31/05/16

לאפשר לטכניון מכון טכנולוגיה לישראל להסב את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון לשפה אנגלית

בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (31.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. לאשר לטכניון מכון טכנולוגי לישראל לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בשפה האנגלית, לתקופה של שנתיים.
  2. בהתאם לנוהל אישור פתיחה וקיום תוכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה מיום 10.9.2013, ימונה סוקר לליווי תוכנית הלימודים באנגלית, אשר בתום שנה מהפעלת התוכנית יחל את בדיקת זהות התוכנית ויוודא אם ישנם הבדלים בין התוכנית בעברית לבין התוכנית באנגלית, וככל שישנם, יוודא כי הם אינם פוגעים ברמתה האקדמית של התוכנית.
  3. המועצה רושמת בפניה את הצהרת הטכניון כי התוכנית בשפה האנגלית לא תבוא על חשבון התוכנית הקיימת בעברית, ככל שזו תיפתח ולא תפגע בה.