20/03/18

להמלצה על מועמד לכהונה כחבר מועצת המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, על פי חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, תשע"ג-2017

סעיף 7.(א)(7) לחוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, תשע"ז-2017 קובע כי למרכז תהיה מועצה בת 13 חברים, שימנה השר לירושלים ומורשת, והם, בין השאר:

איש סגל אקדמי במוסד להשכלה גבוהה, שימונה לפי המלצת המועצה להשכלה גבוהה; בפסקה זו, "מוסד להשכלה גבוהה" – אחד מאלה:

(א)      מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (בפסקה זו – חוק המועצה להשכלה גבוהה);

(ב)   מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(ג)    מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

בהתאם לסעיף זה, ולאחר סבב התייעצות שקיימה המועצה להשכלה גבוהה עם המוסדות להשכלה גבוהה, נבחנו ע"י המל"ג 5 מועמדים, ובסופו של תהליך החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018) להמליץ על פרופ׳ יוסף כץ, מהמחלקה לגאוגרפיה וסביבה באוניברסיטת בר אילן (תחום מחקר אקדמי: גיאוגרפיה היסטורית בעת החדשה ובכללה תקופת מלחמת ששת הימים), כמועמד המל"ג לכהונה במועצת המרכז למורשת מלחמת ששת הימים.