22/06/04

לימודים באמצעות Video Conference בשלוחות – החלטת מועצה מישיבתה ביום 7.6.2005

המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצת ועדת השלוחות והיא קובעת כדלקמן:

  1. לימודים המקנים תואר אקדמי או נקודות זכות לקראת תואר באמצעות Video Conferencing, הינם בגדר 'לימודים' לעניין סעיף 25ג' לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958, ומחייבים קבלת רשיון.
  2. תותר הוראה באמצעות Video Conferencing בשלוחות בהיקף של עד 15% מתכנית הלימודים. יצוין כי החלטה זו משנה החלטה קודמת של המועצה אשר התירה לימודים ב- Video Conferencing בהיקף של עד 30% מתכנית הלימודים.

נימוקיה של החלטה זו הינם כדלקמן:

א.   התכלית העומדת בבסיס דרישת חוק המל"ג כי חלק ניכר מתכנית הלימודים יתקיים ע"י מרצים ממוסד האם (סעיף 25ד(ב)(7) לחוק), היא, בין היתר, הבטחת הקשר הבלתי אמצעי, המחויבות והמעורבות של מוסד האם ומרציו בפעילות הלימודית המתקיימת במוסד בישראל, כמו גם החשיפה הישירה של תלמיד השלוחה למוסד האם, אופיו ותרבותו, הכל מתוך ראיית השלוחה כ"ידו הארוכה" של מוסד האם.  המועצה סבורה כי מימוש תכלית זו מתאפשר רק כאשר מרצים ממוסד האם מגיעים פיזית לישראל, באים במגע ישיר עם הסטודנטים, מקיימים שעות קבלה וכיו"ב.

ב.   בנוסף, סעיף 25ד(ב)(13) לחוק המל"ג מחייב אמצעים נדרשים להבטחת רמת לימודים נאותה. המועצה סבורה כי ההוראה באמצעות Video Conferencing נופלת באיכותה מהוראה פרונטאלית ישירה, הן ברמת האינטראקציה שבין המרצה והתלמידים והן במידת השליטה של המרצה על הנעשה בכיתה.

ג.    לדעת המועצה, קביעת הרף של 15% לעניין זה, מהווה איזון ראוי בין הנימוקים דלעיל, לבין ההכרה ב- Video Conferencing כאמצעי הוראה שכיח ומקובל.

3. תוקף ההחלטות הנ"ל מיידי, למעט ההחלטה בסעיף 2 לגבי המוסדות המשתמשים כיום ב-Video Conferencing. לגבי מוסדות אלו תכנס ההחלטה לתוקף בתום שנה מיום ההחלטה.

4. סעיף 5 להצעת כללי המועצה להשכלה גבוהה (מוסד בישראל שהוא שלוחה או סניף של מוסד להשכלה גבוהה הפועל בארץ אחרת), התשס"ג-2003, יתוקן בהתאם להחלטה.