10/06/14

לימודים לתואר ראשון בהנדסת אנרגיה – עדכון החלטת מל"ג מיום 23.7.2013

בישיבתה ביום י"ב בסיון תשע"ד (10.6.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת       המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה לעדכן את החלטתה מס' 522/12 מיום 23.7.2013, כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה סבורה כי אין מקום לפתוח תוכניות לתואר ראשון כללי בהנדסת אנרגיה. לפיכך, בקשות לפתיחת תוכניות בתחום זה, צריכות להיות ממוקדות ומוגדרות בנושאים מאד ספציפיים בתחום.
  2. במוסד המבקש לפתוח תוכנית בתחום הנדסת האנרגיה, צריך להיות בסיס טוב ורלוונטי לנושא המבוקש מבחינת התכנים והקורסים שיינתנו בתוכנית (תוכניות קיימות, מאושרות ומבוססות).
  3. על מוסד המבקש לפתוח תוכנית בתחום, להוכיח קיומו או יכולת השגה של כוח אדם מתאים להוביל וללמד בתוכנית.