22/03/16

לימודים לתואר שני (M.F.A.) באמנויות מחוץ לקמפוס של בצלאל

בישיבתה שהתקיימה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו (22.3.2016), דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות מישיבתה ביום 12.1.16 , וזאת בהמשך להחלטת ות"ת מיום 4.5.2015 לפיה אין מניעה תכנונית, ולאשר לבצלאל להמשיך את קיום תוכנית הלימודים במתכונתה הנוכחית כאשר החלק המעשי מתקיים בת"א, מן הנימוקים הבאים:

  1. תוכנית ה-M.F.A. הינה תוכנית ייחודית וקטנה מאד בהיקפה (כ-40 סטודנטים בשנה), השונה במהותה מיתר תוכניות הלימוד המתקיימות בתל-אביב ולפיכך לא נראה כי צפויה פגיעה בתוכניות קיימות, במערך המוסדות שבתכנון ות"ת/מל"ג ובהשקעות המדינה.
  2. החלק העיוני של לימודי תוכנית ה-M.F.A. מתקיים כולו בירושלים, ורק החלק המעשי (16 נ"ז מתוך 60 נ"ז) של התוכנית מתקיים בתל-אביב.
  3. היקף נקודות הזכות ושעות ההוראה בתוכנית ה-M.F.A. הנלמדים בירושלים, כפי שדווח ע"י המוסד לאחרונה, דומה מאד לזה שהוצע בשעתו ע"י ועדת המשנה של מל"ג למוסדות שאינם אוניברסיטאות, כתנאי לאישור קיום הלימודים מחוץ לקמפוס במל"ג (כ-75% מתוכנית הלימודים).
  4. בהתאם לטענות בצלאל, השתכנעה המל"ג , כי יש לראות בלימודי תוכנית ה-M.F.A. במתחם הסטודיו בתל-אביב וסביבתו חלק מהתנסות מעשית בתשתית מחקרית מרוחקת, אשר הינה הכרחית לשמירה על רמתה האקדמית של התוכנית ואופייה הייחודי.
  5. תתקיים בחינה מחודשת של הנושא עם המעבר של בצלאל למבנה החדש בירושלים.