09/03/16

לימודים מחוץ לקמפוס בטכניון

להלן המלצת ות"ת למל"ג:

לאור בחינת בקשות הטכניון לקיים את תוכניות הלימוד לתואר שני במרכז הארץ מחוץ לקמפוס הראשי של הטכניון כפי שפורטו במסמך מס' 3877 המצ"ב כחלק מההחלטה, ולאחר שמיעת נימוקי המוסד, אין מבחינה תכנונית ייחודיות והצדקה לאשר קיומן של התכניות הבאות מחוץ לקמפוס הראשי של הטכניון:

  1. MID בעיצוב תעשייתי בדגש על עיצוב רפואי וחברתי
  2. ME בהנדסה ביו-רפואית
  3. Start-up MBA במנהל עסקים
  4. MBA במנהל עסקים

לגבי התכניות הבאות, בהינתן המידע הקיים, לא נמצאה ייחודיות או הצדקה תכנוניים להמשך קיומן מחוץ לקמפוס.  עם זאת, במידה ויועבר חומר נוסף מצד המוסד בנוגע לצורך הלאומי לקיים את התכנית בתל-אביב, תהא מוכנה ות"ת לבחון שוב את בקשות המוסד להמשך קיומן מחוץ לקמפוס הראשי של הטכניון:

  1. ME בהנדסת מערכות
  2. ME בהנדסה אזרחית – התמחות בייזום וניהול עסקי הבנייה
  3. MRE בלימודי מקרקעין
  4. תכנית גיאו-טק לתואר ראשון

מובהר כי ככל שות"ת תחליט, לגבי מי מהתכניות, כי היא מוצאת הצדקה לקיימן בתל-אביב בכל זאת, על הטכניון לעמוד בכל הכללים שקבעה מל"ג בהחלטתה מיום 12.12.2006 בדבר קיום לימודים מחוץ לקמפוס.

המשך קיומן של תכניות אלה מחוץ לקמפוס הראשי של הטכניון – תקופת מעבר

הואיל ותכניות אלה נלמדות זה מכבר מחוץ לקמפוס, ממליצה ות"ת למל"ג  להחליט על תקופת מעבר בה הטכניון יפעל לסגירת התוכניות המתקיימות בקמפוס שרונה בתל-אביב, וזאת על-מנת שלא לפגוע בסטודנטים אשר החלו את לימודיהם. כמו-כן, לאור העובדה כי תקופת הרישום לשנת הלימודים תשע"ז כבר החלה, מוצע לאשר רישום לתוכניות אלה למחזור לימודים אחד נוסף, אך מובהר בזאת כי, כל עוד אין שינוי בהחלטת ות"ת דלעיל, לא יתבצע רישום של סטודנטים חדשים לתוכניות אלו לשנה"ל תשע"ח ואילך, והן תיסגרנה עד סוף שנה"ל תשע"ט (סיום הלימודים של הסטודנטים שילמדו בתכניות).