07/03/17

לימודים מחוץ לקמפוס – הטכניון

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 9.3.2016, להחלטת ועדת המשנה של המל"ג לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום 6.9.2016, להחלטת ות"ת מיום 22.2.2017 ולהחלטת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום 7.3.2017, בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) קיימה המועצה להשכלה גבוהה דיון בבקשת הטכניון לקיים תוכניות הלימוד לתואר שני במרכז הארץ, מחוץ לקמפוס הראשי שלו בחיפה.

לאחר בחינת המסמכים שהעביר הטכניון בנושא, הנימוקים שהעלה, ובחינת חוות הדעת של הגורמים השונים במשק באשר לצורך הלאומי שבקיום התוכניות- מאמצת מל"ג את המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית כדלקמן:

א.         לאור הצורך בקיום התוכניות ME בהנדסה אזרחית – יזום וניהול עסקי הבניה ו-  ME בהנדסת מערכות, כפי שעולה מחוות הדעת שהציג המוסד ומשיקולי תכנון ופריסה אזורית, מחליטה מל"ג על סגירת תוכניות אלה באופן הדרגתי בקמפוס שרונה, זאת על מנת לאפשר פיתוח תוכניות דומות באזור המרכז. לפיכך הטכניון יוכל  לפתוח 3 מחזורים חדשים בלבד בתוכניות האמורות מחוץ לקמפוס הראשי כך שסיום הלימודים וסגירת התוכניות הנדונות יהיו לכל המאוחר בסוף שנת תשפ"א. יובהר כי על הטכניון לעמוד בכל הכללים שקבעה מל"ג בהחלטותיה בדבר קיום לימודים מחוץ לקמפוס (זהות ברמת התוכניות כגון: סגל, קוריקולום, תנאי קבלה ועוד).

ב.         MRE בלימודי מקרקעין – מל"ג לא השתכנעה כי קיים צורך לאומי בקיום תוכנית זו בקמפוס בשרונה. כמו-כן, לא נמצא כי תכני תוכנית זו ייחודיים ביחס לתוכניות אחרות הניתנות ע"י המוסדות הקיימים באזור. לפיכך, מאמצת מל"ג את המלצת ות"ת ואת המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית ומחליטה שלא לאשר את המשך קיום תוכנית ה-MRE בלימודי מקרקעין בתל-אביב, מחוץ לקמפוס הראשי של הטכניון.

ג.          הטכניון יפעל לסגירת יתר התוכניות המתקיימות בקמפוס שרונה בתל-אביב, ולא ירשום סטודנטים חדשים לתוכניות אלו.  התוכניות תיסגרנה עד סוף שנה"ל תשע"ט (סוף לימודי הסטודנטים שילמדו בתוכניות).