04/03/14

לימודי דוקטורט בארץ

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר עקרונית את תוכנית הפיילוט בנושא תוכניות לדוקטורט מובנה, כלהלן:

  • יציאה בקול קורא להקמת מספר מאגדים לתוכניות מובנות לדוקטורט (כשניים-ארבעה מאגדים) , בתחומים במדעי הרוח והחברה הרחבים, או בתחומים אחרים בהם יעלה צורך מיוחד, שיוגדרו מראש.
  • כל מאגד יאגד מספר מוסדות להשכלה גבוהה העונים על קריטריונים/תנאי סף שינוסחו בתחום לצורך הפיילוט, ויובאו בהמשך לדיון ואישור במל"ג ובות"ת. בנוסף, אליהם יוכלו להצטרף כיחידים (מנחים שניים או מרצים) גם חברי סגל ממוסדות שאינם שותפים במאגד, אשר יעמדו בתנאים מתאימים.
  • מאגד שייבחר, יתוקצב באופן חד-פעמי בתקציב תוספתי במסגרת תקציב ות"ת בעבור פיתוח קורסים, בניית מסגרת ניהולית והשתתפות במלגות קיום של סטודנטים לתקופה קצובה.
  • מקרב השותפים ייבחר מוסד אחד שיהיה המוסד המתאם, בכל הקשור להיבטים האקדמיים, התקציביים והניהוליים לרבות מול הסטודנטים הרשומים בתוכנית (התנאים והקריטריונים להיותו של מוסד מתאם יוצעו בהמשך). המוסד המתאם יהיה אחראי בנושאים אלו אל מול מל"ג וות"ת, ויתאם את פעילות כלל המוסדות השותפים.
  • סטודנטים שירשמו לתוכנית ויתקבלו, ילמדו יחדיו את הקורסים של התוכנית המובנית ויבחרו מנחים מבין המנחים השותפים בתוכנית. הסטודנטים ככלל יהיו רשומים במוסדות השותפים במאגד – כל סטודנט במוסד אליו משתייך המנחה שלו לדוקטורט. סטודנט שיסיים את התוכנית בהצלחה, יקבל תואר דוקטור מטעם המוסד אליו הוא רשום במסגרת "התוכנית המשותפת" של כלל המוסדות השותפים במאגד.
  • הניהול האקדמי של התוכנית כולה (ובכלל זה קביעת ספי קבלה ומיון המועמדים, אישור וניהול תוכנית קורסי הליבה וקורסי הבחירה, אישור הוועדות המלוות לתלמידי המחקר, וקביעת פרוצדורות לאישור עבודות המחקר) ייעשה על ידי וועדה אקדמית שתורכב מנציגי כל המוסדות השותפים במאגד ובראשה יעמוד נציג מהמוסד המתאם.
  • כמו כן מבקשת מל"ג מהצוות המקצועי של מל"ג/ות"ת להמשיך לגבש המלצות מפורטות בנושא, תוך דיאלוג עם המוסדות להשכלה גבוהה וגורמים רלוונטיים נוספים , ולהביא לדיון חוזר במל"ג הצעה מפורטת לתוכנית פיילוט כזו.