11/01/11

לימודי העשרה במערכת ההשכלה הגבוהה במסגרת לימודי התואר הראשון – החלטת המועצה מיום 11.1.11

בישיבתה ביום 11.1.2011 דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא לימודי העשרה במערכת ההשכלה הגבוהה במסגרת לימודי התואר הראשון, לאור תזכיר שהגיש לה צוות הבדיקה שמינה יו"ר ות"ת בנושא  והחליטה כלהלן:

 1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' פנינה קליין על עבודתה ועל הדוח שהגישה.
 2. להודות לצוות בראשותם של מר מרק אסרף, הגב' מיכל נוימן ומר יניב כהן, על עבודתם והדוח שהגישו.
 3. המועצה להשכלה גבוהה רואה בלימודי ההעשרה כלי חשוב לעיצוב דמות ה"בוגר" בתואר הראשון כאדם משכיל בעל ידיעות בתחומי ידע שונים – מעבר לתחום הידע בו העמיק בלימודיו ומחוץ לדיסציפלינה הראשית אותה למד.
 4. בהתאם לכך, ובהמשך להחלטת המועצה מיוני 2009 (דו"ח "ועדת פנינה קליין") מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ עקרונית את המלצות צוות-הבדיקה ואת החלטת ות"ת מישיבתה בתאריך 6.10.2010 הקוראת לעודד את פיתוחם וקיומם של לימודי העשרה במסגרת לימודי התואר הראשון במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים, בהיקף שבין 6 נ"ז ל 10 נ"ז, ולהקציב את המשאבים הכספיים הנדרשים לכך.
 5. כן מחליטה המועצה לאמץ את החלטת ות"ת בישיבתה מתאריך 8.12.2010 בנושא הרכב ועדת ההיגוי כדלהלן:
 • פרופ' מלכה רפפורט-חובב, החוג לבלשנות, האוניברסיטה העברית – יו"ר הוועדה
 • פרופ' דוד דורבן, הפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל, הטכניון
 • פרופ' יונתן יובל, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה
 • פרופ' משה יוסטמן, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בן-גוריון
 • פרופ' אורה לימור, המחלקה להיסטוריה, לפילוסופיה ולמדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
 • פרופ' פנינה קליין, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן
 • פרופ' אביעד קליינברג, החוג להיסטוריה, אוניברסיטת תל-אביב
 • פרופ' שמעון שרביט, לשון עברית, המכללה האקדמית אשקלון
 • מרכזי הוועדה: מיכל נוימן, מרק אסרף ויניב כהן.

* תישקל הוספת חבר נוסף או יועץ לוועדה מתחום המדעים.

6. ועדת ההיגוי תפעל לגיבוש הקול הקורא למוסדות בנושא לימודי העשרה ותוציא את התוכנית לפועל בהתאם לעקרונות שהוגדרו לעיל, לרבות ליווי התקדמות הנושא על כל מרכיביו.