11/02/14

לימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) למורים בעלי דרגת "מורה מוסמך בכיר"

בישיבתה ביום י"א באדר א' (11.2.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים,  והחליטה כלהלן:

  1. יש מקום לקבוע מתווה מעודכן לקיומם של לימודי השלמה מ"מורה מוסמך בכיר" לתואר "בוגר בהוראה" B.Ed., תוך התייחסות לתנאי הקבלה, תוכנית הלימודים והיקפה, סגל ההוראה, פריסת הלימודים ועוד וכן יש מקום לקבוע מועד תפוגה, תחום בזמן, לקיום לימודי ההשלמה.
  2. לצורך כך, למנות ועדה שתמליץ על האמור בסעיף 1 לעיל בנושא לימודי השלמה מ"מורה מוסמך בכיר" לתואר "בוגר בהוראה", בהרכב להלן:
  • ד"ר רבקה ודמני (חברת מל"ג) – סמינר הקיבוצים, יו"ר
  • פרופ' שלמה בק – מכללת קיי
  • פרופ' שמואל ורגון – אוניברסיטת בר-אילן (אמריטוס) ומכללת אשקלון
  • ד"ר שרגא פישרמן – מכללת שאנן

גב' בתיה הקלמן תרכז את הוועדה.

3. לאור מדיניות המל"ג להנגשה של האוכלוסיה החרדית להשכלה גבוהה, לקראת תום המועד הנ"ל, יישקל מתן פתרון הולם למורים בכירים בוגרי מוסדות הכשרה חרדיים.