25/11/03

קיום לימודי רפואה במסגרת שלוחות של מוסדות להשכלה גבוהה מחו"ל – החלטה עקרונית – החלטת מועצה מיום 25.11.2003

  1. לאחר שבחנה את שאלת אפשרות קיומם של לימודים לקראת תואר Medical Doctor (M.D) ברפואה במסגרת שלוחות בישראל של מוסדות להשכלה גבוהה מחו"ל, סבורה המועצה להשכלה גבוהה כי אין מקום לקיומם של לימודים כאמור.
  2. הנימוקים העיקריים העומדים ביסוד החלטתה האמורה של המועצה הינם כדלקמן:

א.  לימודים לקראת תואר ברפואה במסגרת שלוחה, הכוללים גם לימודים קליניים, לא יוכלו לעמוד בתנאי החוק, הדורשים את פיקוח מוסד האם על השלוחה ואת זהות הלימודים בשלוחה ללימודים  המתקיימים במוסד האם, כאמור בסעיפים 25ד(ב)(4) ו-(5) לחוק.

ב.  לימודי רפואה, הכוללים לימודים קליניים, מחייבים קיום הלימודים במקום הולם בעל תנאים מתאימים ואמצעים מתאימים להבטחת רמת לימודים נאותה – תנאים אשר המועצה להשכלה גבוהה אינה יכולה להבטיח את התקיימותם במסגרת שלוחה שאינה נבדקת אקדמית על ידה.

ג.   לאור האמור לעיל, אין המועצה נצרכת לדון בשאלות עקרוניות נוספות אשר מעלה אפשרות קיומם של לימודי רפואה בשלוחה. יחד עם זאת, תחל המועצה באיסוף נתונים ובדיונים לבדיקת הסוגיות העקרוניות והאקדמיות בנושא.