11/01/89

לימודי התואר הראשון במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל – החלטת המועצה מיום 11.1.1989

א. האחריות להשכלה הגבוהה בישראל על כל צורותיה חלה על המועצה להשכלה גבוהה

ב. האוניברסיטאות הקיימות ובראשון אלה שקיים בהן פוטנציאל גידול ניכר מסוגלות לקלוט את הביקוש הנוסף ללימודי תואר ראשון בעתיד הנראה לעין, תוך שמירה קפדנית על רמה אקדמית נאותה . המועצה רואה בדאגה מגמות של פיחות בערכו של התואר הראשון. הדבר מחייב זהירות בקביעת אמות מבחן לכניסה ללימודי התואר ראשון, אין המועצה רואה מקום להקמת מוסדות נוספים להוראת תואר ראשון כללי.

ג. יש לפעול לקליטה של סטודנטים המסוגלים לעמוד בדרישות הקבלה לאוניברסיטאות בדרכם הבאות:

  1. יש לפעול לקליטה של סטודנטים המסוגלים לעמוד בדרישות הקבלה לאוניברסיטאות בדרכים הבאות
  2. הקטנת תופעת הנשירה באוניברסיטאות והפער שנוצר בין תקופת הלימודים הפורמלית למשך הלימודים בפועל, על ידי הפניות מועמדים למסגרות הלימודים המתאימות. הדבר דורש בחינות שינויים במבנה תכנית הלימודים לתואר ראשון ובשיטת ההוראה, בדיקת האפשרות לקיום מסלולים שונים לתואר ראשון במסגרת האוניברסיטאות.
  3. טיפוח המכינות הקדם אקדמיות שליד האוניברסיטאות
  4. הוראה בשלבי הלימוד הראשונים במסגרת פעילות שתקיימנה האוניברסיטאות מטעמן (בין היתר , בשילוב עם האוניברסיטה הפתוחה במכללות האזוריות).

ד.

  1. המועצה להשכלה גבוהה תמשיך במדיניות אשר מקפידה להבחין בין התואר "בוגר אוניברסיטה", הניתן ע"י האוניברסיטה והמזכה באופן עקרוני להמשיך לתארים גבוהים, לבין התואר האקדמי ע"י מוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות.
  2. התואר האקדמי הניתן על ידי מוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות מבטא את ההיבט המקצועי של הלימוד, כגון "בוגר בחינוך" (Ed.) , "בוגר בטכנולוגיה" (B.Tech.) , "בוגר במנהל (Bachelor of Business) וכדומה.
  3. תהליך האקדמיזציה של מוסדות על תיכוניים מקצועיים (כולל מוסדות להכשרת מורים) מחייב גישה מבוקרת וזהירה יותר מבעבר, הן מבחינת ההיבט האקדמי והן מן הבחינה הכלכלית כגון: מספר התלמידים המצומצם בהם ודרישות להוספת סגל הוראה בדרגות פרופסור במקצועות שעליהם הורחבה ההסמכה למתן תואר ראשון, הגורמים בהכרח לתוספת תקציבית).

ה. ות"ת תדווח מדי פעם למועצה על פעולות שננקטו על ידה בהתאם לקווי המדיניות דלעיל

 

[הערה: בישיבתה מיום 12.3.1991 שינתה המועצה סיפא זו, והחליטה לדון ביוזמות לפתיחת מוסדות נוספים לתואר "בוגר" בתחומים מקצועיים ובתחומים כלליים.)