20/03/90

תכניות לימודי תעודה שהאוניברסיטאות מקיימות – החלטת מועצה מיום 20.3.1990

המועצה להשכלה גבוהה רואה חשיבות בקיום לימודי תעודה שלא לתואר אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה, בתנאי שתוכניות לימודים אלה הן בתחומי הלימוד בהם קיימים באותה אוניברסיטה לתארים אקדמיים

המועצה קבעה כי אין להעניק  נקודות זכות עבור לימודים במסגרות לימודים שאי נן מוכרות. כמו כן קובעת המועצה כי על המוסדות להשכלה גבוהה לציין במפורש בפרסומיהם את התנאים המיוחדים של תכניות לימודי תעודה שבמסגרת לימודי חוץ או לימודי תעודה אחרים, כי תכניות אלו אינן מעניקות לבוגריהן תואר אקדמי ואינן מזכות מראש את הלומדים בהן בנקודות זכות  לקראת תואר אקדמי למעט במקרים מיוחדים בהם, לאחר שהסטודנט התקבל ללימודים מן המניין, ניתנת על בסיס אישי, בדיעבד, הכרה  במספר מצומצם של נקודות.

 

פרסום לימודי תעודה שלא לתואר אקדמי יהיו בנפרד מפרסומי המוסדות על תכניות לימודים לתאר אקדמי מוכרים.

 

סוכם כי החלטה זו תופץ לראשי המוסדות להשכלה גבוהה ולא תפורסם כהודעה בעתונות.