12/02/19

לימודי תעודת הוראה החל משנה שניה של לימודי התואר הראשון באוניברסיטאות – פניית משרד החינוך

בהתאם להחלטת המתווים המנחים בהכשרה להוראה (נוב' 2006) בתוכנית הכשרה להוראה לקראת לימודי תעודת הוראה – מוסד יקבל סטודנטים על בסיס תואר אקדמי ראשון . מוסד יהיה רשאי לקבל לתוכנית, מטעמים ראויים, גם סטודנטים לקראת סיום לימודיהם לתואר הראשון, ובלבד שסיימו שני שלישים מלימודיהם לתואר בציון ממוצע 75 לפחות, ומשך לימודיהם הכולל לתואר ולתעודת הוראה לא יפחת מארבע שנות לימוד.
במטרה למשוך יותר מועמדים ללימודי ההוראה לפני סיום התואר הראשון, פנה משרד החינוך בבקשה לבחון לשנות את הסעיף הנ"ל כך שניתן יהיה להתחיל את לימודי תעודת ההוראה החל משנה ב' של התואר הראשון באוניברסיטאות (ולא רק לקראת סיום לימודי התואר הראשון או לאחריו). בהמשך לכך, החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, כלהלן:

  1. לאשר לקיים את לימודי תעודת ההוראה באוניברסיטאות החל מהשנה השנייה של לימודי התואר הראשון (ובלבד שציון הממוצע של השנה הראשונה לתואר הנו 75 לפחות). קבלת תעודת ההוראה מותנית, בין היתר, בסיום כל החובות לתואר האקדמי.
  2. החלטות שיתקבלו בהמשך במסגרת המלצות הוועדה לבחינת המתווים המנחים בהכשרה להוראה, יחייבו בעתיד גם את המוסדות הרלוונטיים.
  3. ההחלטה כפופה להחלטות ות"ת בנושא תקצוב תעודות הוראה באוניברסיטאות.