21/12/16

למידה דיגיטלית

  1. בהמשך לישיבת ות"ת מיום 17.2.16 , בה החליטה ות"ת כי היא רואה חשיבות רבה בקידום משמעותי של הלמידה הדיגיטלית באקדמיה הישראלית בחומש הקרוב, ובהמשך לישיבת מל"ג מיום 22.3.16 בה אמצה מל"ג את החלטת ות"ת, ובהמשך לקול הקורא הראשון של מל"ג/ות"ת יחד עם "ישראל דיגיטלית" שפורסם ביום 28.3.16 ואשר בהתאם אליו נבחרו 9 MOOC-ים (קורסים אקדמיים מקוונים) אשר יופקו ויועלו לאתר org העולמי, ובהמשך להמלצות ועדת הליווי של מל"ג/ות"ת לנושא למידה דיגיטלית, מאשרת ות"ת יציאה משותפת עם "ישראל דיגיטלית" בשני הקולות הקוראים כפי שהוצגו במסמך מס' 3988 ו-3989 ומהווים חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.
    • מסמך מס' 3988 – קול קורא שני למוסדות המוכרים להשכלה גבוהה להעלאת MOOC-ים (קורסים אקדמיים מקוונים) לפלטפורמה הלאומית קמפוס
    • מסמך מס' 3989 – קול קורא שלישי למוסדות המוכרים להשכלה גבוהה להעלאת MOOC-ים (קורסים אקדמיים מקוונים) לאתר org העולמי
  2. ות"ת מבקשת מן הצוות המקצועי במל"ג/ות"ת לעדכן אותה בהמשך לגבי תמונת המצב בנושא למידה דיגיטלית במוסדות השונים להשכלה גבוהה, במיוחד לאור וכתוצאה מהקולות הקוראים שהוצאו למוסדות, ולקיים דיון בות"ת לגבי שאלות רוחב שעולות ושיעלו בעקבות היוזמות הנ"ל בנושא למידה דיגיטלית.