31/10/18

למידה דיגיטלית – הגדרה ואסדרה

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 31.10.18 דנה ות"ת בהגדרה ובאסדרה של הלמידה הדיגיטלית.

מל"ג וות"ת רואות חשיבות רבה בקידום הלמידה הדיגיטלית במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, ובהתאם לכך נכלל הנושא בתכנית הרב שנתית הנוכחית לפיתוח ההשכלה הגבוהה לשנים תשע"ז-תשפ"א.

במסגרת זו וכדי להשתלב במהפכה עולמית בתחום ההוראה האקדמית, נוצר קשר בין מדינת ישראל באמצעות "ישראל דיגיטלית", לביןedX , מיסודן של אוניברסיטאותHarvard  ו-MIT, ובהמשך פורסמו ארבעה קולות קוראים למוסדות להשכלה גבוהה לפיתוח קורסים דיגיטליים.

במקביל לתהליך זה נדרשת אסדרה של נושא הלמידה הדיגיטלית בהתאמה להחלטות והנחיות ות"ת-מל"ג, אשר תכלול הגדרת של הלמידה הדיגיטלית וגיבוש מתווה ללמידה דיגיטלית.

ות"ת מחליטה להמליץ למל"ג לאשר את המלצות ועדת הליווי ללמידה דיגיטלית של ות"ת-מל"ג כמופיע במסמך מס' 4387 "למידה דיגיטלית- הגדרה ואסדרה" שנדון בות"ת.