27/11/19

למידה דיגיטלית – קול קורא חמישי למוסדות להשכלה גבוהה מתוקצבים בהם יש תכוניות לימודים לתואר אקדמי להכשרת עובדי הוראה, לעידוד העלאת קורסים אקדמיים מקוונים (מוקים) בתחום ההוראה לפלטפורמה הלאומית ,"קמפוס ", תש"פ. – מסמך מס' 4622.

בישיבתה ביום 27.11.19 דנה ות"ת בקול קורא חמישי  למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים, בהם יש תכוניות לימודים  לתואר אקדמי להכשרת עובדי הוראה וחינוך, לעידוד העלאת קורסים אקדמיים מקוונים (מוקים) בתחום ההוראה והחינוך לפלטפורמה הלאומית ,"קמפוס ", תש"פ.

כחלק ממדיניות מל"ג/ות"ת לקידום הלמידה הדיגיטלית, ובהמשך לקולות קוראים 1-4 שפרסמה ות"ת בנושא למידה דיגיטלית, ובהמשך לבקשת משרד החינוך לתמרץ מוסדות אקדמיים להפיק קורסים דיגיטליים בפורמט MOOC בתחום ההוראה ולהעלות אותם לפלטפורמת "קמפוס", מחליטה ות"ת, כדלקמן:

ות"ת מחליטה לאשר את שיתוף הפעולה עם משרד החינוך וישראל דיגיטלית ולפרסם את הקול קורא החמישי למוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה בהם יש תכניות לימודים להכשרת עובדי הוראה לשנת תש"ף. הקול הקורא מצ"ב להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה ואשר אלה עקרונותיו:

תנאי סף

רשאים לגשת לקול הקורא, כל המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת או משרד החינוך והמוסמכים להעניק תואר בתכנית לימודים להכשרת עובדי הוראה וזאת על בסיס פרטני או על בסיס שיתוף פעולה בין-מוסדי.

 

ההצעות

ניתן להגיש קורסים אקדמיים להפקה/הסבה מאחת משתי הקבוצות הבאות

  1. קורס ליבה- קורסים אקדמיים המיועדים לסטודנטים להוראה ולעובדי הוראה, במסגרת הכשרתם והתמקצעתן.
  2. קורסי מופת – קורסים אקדמיים איכותיים, מרחיבי אופקים, המיועדים לציבור סטודנטים, עובדי הוראה והקהל הרחב.

 

 

 

בחירת הזוכים

בחירת הזוכים תעשה בהתאם לקריטריונים המפורטים בקול הקורא על ידי ועדת הליווי ללמידה דיגיטלית שמונתה על ידי מל"ג וות"ת. לצורך העניין תיעזר ועדת הליווי בתת ועדת שיפוט בתחום ההוראה שגם כן מונתה על ידי מל"ג וות"ת. נציגי משרד החינוך וישראל דיגיטלית יוכלו להיות משקיפים בתהליך השיפוט.

 

התקציב

התקציב שמיועד לטובת הקול קורא הוא בסך של 7 מיליון ₪ ומלוא המימון יגיע ממקורות ישראל דיגיטלית ומשרד החינוך והוא יועבר למוסדות כדלקמן:

  • א. מוסדות המתוקצבים על ידי ות"ת שיזכו בהפקה/הסבה, יקבלו את התקצוב מות"ת בכפוף ולאחר קבלת התקציב ממשרד החינוך/ישראל דיגיטלית.
  • ב. מוסדות אקדמיים המתוקצבים על ידי משרד החינוך שיזכו בהפקה/הסבה יתוקצבו ישירות על ידי משרד החינוך.

 

למען הסקר ספק , כללי התקצוב יהיו כמפורט בנספח התקציבי ובהתאם להנחיות המפורטות בקול קורא .

הקול הקורא יפורסם למוסדות רק בכפוף ולאחר חתימת הסכם תקציבי בין ות"ת לבין משרד החינוך וישראל דיגיטלי