17/12/19

למידה דיגיטלית: קול קורא חמישי למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים בהם יש תוכניות לימודים לתואר אקדמי להכשרת עובדי הוראה וחינוך, לעידוד העלאת קורסים אקדמיים מקוונים בתחום ההוראה והחינוך לפלטפורמה הלאומית "קמפוס", תש"פ

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) החליטה המועצה להשכלה גבוהה להלן:

  1. בהמשך להחלטת ות"ת מיום 17.2.2016 לפיה היא רואה חשיבות רבה בקידום משמעותי של הלמידה הדיגיטלית באקדמיה הישראלית בחומש הקרוב, ובהמשך להחלטת מל"ג מיום 22.3.2016 בה אימצה המל"ג את החלטת ות"ת, ובהמשך לקולות קוראים 1-4 בנושא למידה דיגיטלית שפרסמה ות"ת/מל"ג יחד עם ישראל דיגיטלית, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 27.11.2019 שבה הוחלט על תוכנית לעידוד המוסדות המתוקצבים בהם יש תוכניות לימודים לתואר אקדמי להכשרת עובדי הוראה וחינוך, לעידוד העלאת קורסים אקדמיים מקוונים MOOC-(ים) בתחום ההוראה והחינוך לפלטפורמה הלאומית "קמפוס" תש"פ ויציאה בקול קורא חמישי, מאשרת מל"ג , בתחומים שבאחריותה, את פרסום הקול הקורא.
  2. הקול הקורא המצ"ב להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה.