10/01/17

למידה דיגיטלית – תמונת המצב במוסדות והוצאת שני קולות קוראים נוספים

  1. בהמשך להחלטת ות"ת מיום 17.2.2016 לפיה היא רואה חשיבות רבה בקידום משמעותי של הלמידה הדיגיטלית באקדמיה הישראלית בחומש הקרוב, ובהמשך להחלטת מל"ג מיום 22.3.2016 בה אימצה המל"ג את החלטת ות"ת, ובהמשך לקול הקורא הראשון של מל"ג/ות"ת יחד עם "ישראל דיגיטלית" שפורסם ביום 28.3.2016 ואשר במסגרתו נבחרו תשעה קורסים אקדמיים מקוונים (MOOC-ים)  אשר יופקו ויועלו לאתר edX.org העולמי, ובהמשך להמלצות ועדת הליווי של מל"ג/ות"ת לנושא למידה דיגיטלית, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 21.12.2016 בה אישרה ות"ת, בכפוף להחלטת מל"ג, יציאה משותפת עם "ישראל דיגיטלית" של שני קולות קוראים כמפורט להלן, מאשרת מל"ג יציאה משותפת משותף עם "ישראל דיגיטלית" בשני הקולות הקוראים המצורפים כנספח להחלטה זו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה :

1.1        קול קורא שני למוסדות המוכרים להשכלה גבוהה להעלאת MOOC-ים (קורסים אקדמיים מקוונים)  לפלטפורמה הלאומית "קמפוס";

1.2        קול קורא שלישי למוסדות המוכרים להשכלה גבוהה להעלאת MOOC-ים (קורסים אקדמיים מקוונים)  לאתר edX.org העולמי. הקולות הקוראים מצ"ב להחלטה.

  1. מל"ג מודה לצוות המקצועי במל"ג/ות"ת על העדכון לגבי תמונת המצב בנושא למידה דיגיטלית במוסדות השונים להשכלה גבוהה, ומבקשת להמשיך את הדיונים במל"ג, במיוחד לאור וכתוצאה מהקולות הקוראים שהוצאו למוסדות, לגבי שאלות רוחב שעולות ושיעלו בעקבות היוזמות הנ"ל בנושא למידה דיגיטלית.