12/06/19

למידה משלבת התנסות: (א) הקמת ועדה לבחירת קורסים ללמידה משלבת התנסות (ב) דיווח ממפגש עם נציגי המוסדות

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 12.6.19 דנה ות"ת בהרכב הוועדה לתוכנית לתמיכה ולעידוד למידה משלבת התנסות במסגרת התואר הראשון במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת, וזאת בהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג בישיבותיהן ביום 13.3.19 וביום 11.4.19 (בהתאמה), בהן אושרה התכנית .
להלן הרכב הוועדה המקצועית לבחינה ובחירת ההצעות שיוגשו על ידי המוסדות:
פרופ' חנה דודיוק, ראש המחלקה להנדסת פולימרים ופלסטיקה, מכללת שנקר, חברת מל"ג – יו"ר הוועדה
פרופ' יוסי שיין, ראש ביה"ס למדעי המדינה, אונ' ת"א, חבר ות"ת – חבר
– ד"ר יוסי מערבי, בית ספר אדלסון ליזמות, המרכז הבינתחומי הרצליה – חבר
– מר אלי בוך, מנהל פילנתרופיה, קרן אדמונד דה-רוטשילד חבר
– גב' יפעת סלע, מנכ"לית עמותת אלומה חברה
– גב' מעיין חג'אג', ראש אגף מדיניות, התאחדות הסטודנטים חברה