28/11/17

לקיים תוכנית לימודי השלמה לתואר ראשון (B.Ed.) בחינוך גופני במסגרת תוכנית לימודים לחרדיות בקמפוס המכללה האקדמית לחינוך גופני בווינגייט

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות  בדבר בבקשת המכללה האקדמית וינגייט לקיים תוכנית לימודי השלמה לתואר ראשון (B.Ed.) בחינוך גופני במסגרת תוכנית לימודים לחרדיות בקמפוס המכללה האקדמית לחינוך גופני בווינגיט,  והחליטה כלהלן:

  1. על בסיס הצהרת המוסד בדבר הזהות בין תוכנית הלימודים הרגילה לבין תוכנית הלימודים שתפתח לחרדיות, לאשר למכללה לקיים את תוכנית לימודי ההשלמה לתואר ראשון (Ed.) בחינוך גופני במסגרת תוכנית לימודים לחרדיות בקמפוס המכללה האקדמית לחינוך גופני בווינגיט.
  1. בתום שנה מהפעלת התוכנית תיבדק התוכנית על-ידי סוקר.