14/08/19

מדיניות ות"ת בנושא קשרי מחקר בינלאומיים בילטרליים

 

 1. בהמשך למדיניות מל"ג/ות"ת לקידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה, הכוללת שיתופי פעולה מחקריים בינלאומיים, ועל מנת לפתח ולתמוך בשיתופי פעולה מחקריים בילטרליים עם מדינות אחרות, ובהמשך

להמלצת ועדת ההיגוי של מל"ג/ות"ת לקידום בינלאומיות, מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג כדלקמן:

לקבוע שני קריטריונים עיקריים שהם בעלי חשיבות עיקרית בדירוג המדינות לקידום שתופי פעולה:

 • היקף הקשרים המחקריים הקיימים של ישראל עם אותה מדינה – על מנת לקדם ולחזק שיתופי פעולה, חשוב לבנות על בסיס קיים של קשרים בין הקהילות האקדמיות בשתי המדינות.
 • איכות המחקר באותה מדינה – יש לכוון לשיתוף פעולה עם מדינות מובילות באיכות מחקר ומצוינות אקדמית.

 

 1. כמו כן, ישנם שיקולים לקידום שיתופי פעולה עם מדינות אחרות שאינם אקדמיים בלבד – בעיקר שיקולים דיפלומטיים/מדיניים. מבחינת מל"ג/ות"ת, שיקולים אלו באים לביטוי במסגרת החלטות ממשלה ומהלכים לאומיים מול מדינות ספציפיות, ויכולים להיות רלוונטיים גם כן להחלטות לגבי שיתופי פעולה בילטרליים.

 

 1. על בסיס כל אלה, גובש דירוג של 20 המדינות המובילות לשיתופי פעולה מחקריים, להלן:

50% משקל  – היקף הקשרים הקיימים (מס' פרסומים משותפים)

50% משקל – איכות המחקר (אחוז מכלל פרסומי המדינה באחוזון העליון של הפרסומים המצוטטים ביותר בעולם). מובן כי תנאי סף הוא קיומם של קשרים דיפלומטיים/מדינתיים עם אותה המדינה.

להלן רשימת המדינות:

 1. ארה"ב 2. בריטניה 3. שוויץ       4. הולנד         5. גרמניה      6. צרפת       7. אוסטרליה    8. קנדה      9. איטליה      10. דנמרק    11. ספרד      12. בלגיה          13. שוודיה       14. סין      15. אוסטריה    16. סינגפור     17. אירלנד       18. רוסיה       19. יפן      20. פינלנד

 

 1. תינתן עדיפות לשיתופי פעולה עם המדינות ברשימה הנ"ל, לרבות תמיכה תקציבית במענקי מחקר משותפים, מלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורנטים, כנסים משותפים, וכל פעילות אחרת שתקדם שיתופי פעולה מחקריים.

 

 1. תיבחן אפשרות ליצירת שיתופי פעולה עם מדינות אחרות שאינן ברשימה הנ"ל אם תתפתח הזדמנות בעלת ערך מוסף משמעותי למחקר ולאקדמיה הישראלית. הצעות לשיתופי פעולה אלו יבואו לדיון בות"ת.

 

 1. בשלב הראשון (עד סוף התכנית הרב-שנתית הנוכחית) ייבחנו אפשרויות ויותנעו פעילויות (כנסים משותפים, תכניות מלגות למספר מצומצם של תלמידי מחקר/חוקרים, הרחבת תכניות/מנגנונים קיימים), במטרה לבחון ולהיערך להקמתן של תכניות בילטרליות גדולות יותר בתכנית הרב-שנתית הבאה.

 

 1. לצורך זה, מתוך משאבי הבינלאומיות, תאושר מסגרת תקציבית של 3 מלש"ח בשנה לשנים תש"פ, תשפ"א ותשפ"ב (סה"כ 9 מלש"ח ) להתנעת שיתופי פעולה אלו, תוך ניסיון להשיג גם השתתפות של המדינה השנייה.

 

 1. יבוצע תהליך הערכה של כל התכניות הבילטרליות הקיימות בתקצוב ות"ת, על מנת לבחון הצלחתן ולקבל החלטות על המשך פעילותן.