24/09/19

מדעי המחשב לחרדים – מעקב אחר יישום החלטת מל"ג – המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת

המשנה להבטחת איכות   והחליטה כלהלן:

  1. המועצה מודה לפרופ' דני דולב על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המועצה מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' דולב לפיה המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון יישמה את מרבית המלצות הוועדה באופן מלא.
  3. המל"ג מבקשת להדגיש כי היא רואה חשיבות רבה בקיום תוכנית לימודים בהנדסת תוכנה לגברים חרדים, וקוראת למוסד להמשיך במאמצים לגיוס סטודנטים לתוכנית זו, אשר כיום אינה פעילה. במיוחד לאור הצלחתה של התוכנית המקבילה לנשים.
  4. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.
  5. החלטת המל"ג תועבר לוועדת ההיגוי לחרדים