24/09/19

מדעי המחשב לחרדים – מעקב אחר יישום החלטת מל"ג – עזריאלי המכללה האקדמית להנדסה בירושלים

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות   והחליטה כלהלן:

  1. המועצה מודה לפרופ' דני דולב על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המועצה מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' דולב לפיה עזריאלי – המכללה האקדמית להנדסה יישמה את מרבית המלצות הוועדה באופן מלא.
  3. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.
  4. החלטת המל"ג תועבר לוועדת ההיגוי לחרדים.