24/09/19

מדעי המחשב לחרדים – מעקב אחר יישום החלטת מל"ג – המרכז האקדמי לב

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות   והחליטה כלהלן:

  1. המועצה מודה לפרופ' דני דולב על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המועצה מאמצת את חוות דעתו של פרופ' דולב לפיה המרכז האקדמי לב יישם את המלצות הוועדה באופן חלקי בלבד.
  3. המוסד והמחלקה לא התייחסו באופן מספק לחלק משמעותי מהמלצות הוועדה, לפיכך, עליהם לתת מענה מפורט להערות הסוקר ולדווח למל"ג על יישום ההחלטה עד ליום 15.03.2020.
  4. החלטת המל"ג תועברנה לוועדת ההיגוי לחרדים.

5.1.7     הנדסת חשמל – מעקב אחר יישום החלטת מל"ג

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 10436.