20/06/17

מדעי המעבדה הרפואית – דיון בדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות – רוחבי

בישיבתה ביום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות,  והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה, מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותה של פרופ' ענת רויטברג-טמבור על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאור ממצאי הוועדה הבינלאומית לפיהם בכל שלוש התוכניות שנבדקו במדעי המעבדה הרפואית, אין הגדרה ברורה וממוקדת למטרת התוכנית, יעדיה ודמות הבוגר שלה, ולאור השונות ורב הגוניות הקיימת  ביניהן, מתבקש כל אחד מהמוסדות המקיימים את התוכנית להגיש למל"ג עד סוף שנה"ל תשע"ח, דיווח המתייחס לנקודות הבאות:

א.         הגדרה ברורה וממוקדת של מטרות התוכנית ויעדיה בראי הטכנולוגיה המודרנית.

ב.         הגדרת דמות הבוגר של התוכנית בהווה ובעתיד.

ג.          התאמת התכנים הנלמדים בתוכנית (לרבות ההתמחות) למטרותיה ולדמות הבוגר שהוגדרה.

  1. על בסיס דיווחי המוסדות וחוות דעת סוקר, תחליט המל"ג על המשך ההתנהלות המערכתית בנושא (כולל מעורבות משרד הבריאות).
  2. בנוסף, המל"ג מפנה את תשומת לב המוסדות להמלצות הבאות של הוועדה הבינלאומית:

א.         על מנת להקטין את שיעורי הנשירה מתוכנית הלימודים, מומלץ למוסדות לנקוט במגוון דרכים (כדוגמת: התאמת דרישות הקבלה, חשיפה מוקדמת לעבודה המעשית במעבדה רפואית,  הגברת התקשורת בין בוגרים לבין סטודנטים קיימים ופוטנציאליים ועוד).

ב.         יש לחשוף את הסטודנטים לציוד מעבדה חדיש, עדכני ומתקדם בתחום, באמצעות שיפוץ הציוד הקיים, רכישות חדשות וביקורים קבועים במעבדות רפואיות פעילות.

ג.          על מנת להפיק תועלת רבה יותר מההתמחות ולפקח על התנהלותה והתכנים הכלולים בו, חשוב למצוא פתרון למעמדם האקדמי והתגמול הראוי למנחים של הסטודנטים במהלך התמחותם במעבדות הרפואיות.