20/06/17

מדעי המעבדה הרפואית – דיון בדו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות,  והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה, מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ענת רויטברג-טמבור על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את התוכנית למדעי המעבדה הרפואית באוניברסיטת בן-גוריון, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המוסד מתבקש להתייחס להחלטות הבאות בסעיפים 3 א-ה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן עד סוף שנה"ל תשע"ח.

תוכנית לימודים:

א.         יש להעריך ולבדוק את תוכנית הלימודים במדעי המעבדה הרפואית בהתייחס לנקודות הבאות:

1)         הגדרה ברורה וממוקדת של מטרות התוכנית ויעדיה בראי הטכנולוגיה המודרנית.

2)         הגדרת דמות הבוגר של התוכנית בהווה ובעתיד.

3)         התאמת התכנים הנלמדים בתוכנית (לרבות ההתמחות) למטרותיה ולדמות הבוגר שהוגדרה.

ב.         לאור האופי הרב תחומי של תוכנית הלימודים והסגל המלמד בה, יש למנוע כפילויות בתכנים הנלמדים, ולהגדיר את הייחודיות של התוכנית לעומת תחומים קרובים (ביולוגיה, ביוטכנולוגיה וכד').

ג.          יש להוסיף לתוכנית קורס בטכנולוגיית מידע (Information Technology).

תשתיות:

ד.         יש לצייד את מעבדות ההוראה בציוד אנליטי ומחקרי חדש ומתקדם. במקרים בהם מדובר בעלות גבוהה במיוחד, חשוב לחילופין לארגן לסטודנטים סיורים מודרכים ותצפיות במעבדות אבחון רפואיות פעילות.

התמחות:

ה.         יש לשפר בצורה משמעותית את הדרך בה מתנהלת ההתמחות במסגרת התוכנית באופן הבא:

1)         סבבים מובנים ומגוונים של תקופת ההתמחות.

2)         הגדרת נהלים וקריטריונים לאישור מעבדות להתמחות.

3)         פיקוח על איכות ההוראה של המנחים.

4)         מנגנון משוב איכותי לסטודנטים ולמנחים על ההתמחות.

  1. בנוסף לאמור המל"ג מפנה את תשומת לב המוסד להמלצות הבאות של הוועדה הבינלאומית:

א.         להדק את שיתוף הפעולה הקיים עם  מעבדות קליניות בבתי החולים המסונפים לאוניברסיטה.

ב.         לאייש יותר משרות קליניות בסגל התוכנית, במיוחד כאלו המעורבים בביצוע  אבחונים דיאגנוסטיים.

ג.          לגייס טכנאי מעבדה נוספים.