20/06/17

מדעי המעבדה הרפואית – דיון בדו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות – המכללה האקדמית הדסה

בישיבתה ביום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות,  והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה, מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ענת רויטברג-טמבור על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את התוכנית למדעי המעבדה הרפואית במכללה האקדמית הדסה, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המוסד מתבקש להתייחס להחלטות הבאות בסעיפים 3 א-ד ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן עד סוף שנה"ל תשע"ח.

תוכנית לימודים:

א.         יש להעריך ולבדוק את תוכנית הלימודים במדעי המעבדה הרפואית בהתייחס לנקודות הבאות:

1)         הגדרה ברורה וממוקדת של מטרות התוכנית ויעדיה בראי הטכנולוגיה המודרנית.

2)         הגדרת דמות הבוגר של התוכנית בהווה ובעתיד.

3)         התאמת התכנים הנלמדים בתוכנית (לרבות ההתמחות) למטרותיה ולדמות הבוגר שהוגדרה.

סגל ותוכנית לימודים:

ב.         יש לקיים מפגשים ודיונים של חברי הסגל לשם הגברת מעורבותם בתוכנית הלימודים.

ג.          על הסגל להקפיד על סנכרון בין  הקורסים הפרונטליים ותרגולי המעבדה.

התמחות:

ד.         יש להמשיך ולשפר בצורה משמעותית את הדרך בה מתנהלת ההתמחות במסגרת התוכנית באופן הבא:

1)         סבבים מובנים ומגוונים של תקופת ההתמחות.

2)         הגדרת נהלים וקריטריונים לאישור מעבדות להתמחות.

3)         הגדרה ברורה ומפורטת של הדרישות מהמעבדות, המנחים והסטודנטים.

4)         פיקוח על איכות ההוראה של המנחים.

5)         מנגנון משוב איכותי לסטודנטים ולמנחים על ההתמחות.

6)         המשך תמיכה בתפקיד רכז ההתמחות.

  1. בנוסף לאמור, המל"ג מפנה את תשומת לב המוסד להמלצות הבאות של הוועדה הבינלאומית:

א.         הקפדה על איכות ההוראה של הסגל תוך מתן תמיכה הולם בנושא.

ב.         מינוי גוף שיהיה מעורב בבדיקה וניתוח מבחנים, מלבד ראש החוג.

ג.          הוספת קורסים באימונולוגיה קלינית, קריאה ביקורתית והערכה של מאמרים ומחקרים מדעיים.

ד.         שיפור יחס הסטודנטים-מתרגלים במעבדות.

ה.         הוספת טכנאי מעבדה להכנת המעבדות והעבודה השוטפת במהלך הקורסים השונים.

ו.          עידוד הסגל לעסוק במחקר קליני במעבדה וחשיפת הסטודנטים לנושא.