20/06/17

מדעי המעבדה הרפואית – דיון בדו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות – הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

בישיבתה ביום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות,  והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה, מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ענת רויטברג-טמבור על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את התוכנית למדעי המעבדה הרפואית בטכניון, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המוסד מתבקש להתייחס להחלטות הבאות בסעיפים 3 א-ו ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן עד סוף שנה"ל תשע"ח.

תוכנית לימודים:

א.         יש להעריך ולבדוק את תוכנית הלימודים במדעי המעבדה הרפואית בהתייחס לנקודות הבאות:

1)         הגדרה ברורה וממוקדת של מטרות התוכנית ויעדיה בראי הטכנולוגיה המודרנית.

2)         הגדרת דמות הבוגר של התוכנית בהווה ובעתיד.

3)         התאמת התכנים הנלמדים בתוכנית (לרבות ההתמחות) למטרותיה ולדמות הבוגר שהוגדרה.

סגל ותוכנית הלימודים:

ב.         על מנת לחזק את התוכנית ומעמדה בפקולטאות, יש להקצות חבר סגל ייעודי במשרה מלאה להובלת התוכנית, בנייתה והגדרת מטרותיה.

ג.          לאור העובדה כי חברי הסגל מגיעים מפקולטאות שונות וממקורות דיסציפלינריים מגוונים, חשוב לקיים מפגשים משותפים לדיון בנושאים הקשורים לתוכנית הלימודים: ייחודיות התוכנית במדעי המעבדה הרפואית על פני חוגים ביולוגים, רפואה  וביוטכנולוגיים אחרים, דרישות קבלה ותיאום ציפיות אקדמי של סגל התוכנית.

תשתיות:

ד.         על מנת לאפשר הוראה תקינה לסטודנטים חובה לשפץ, להרחיב ולשקם את מרחב מעבדות ההוראה המיושן ולהשקיע בציוד מעבדה בסיסי חדש ומודרני.

ה.         יש להקצות עוזרי הוראה נוספים למעבדות על מנת שיוכלו לעמוד ביחס הרצוי של 1:8 במעבדה.

ו.          יש לגייס "טכנולוג מעבדה" המסוגל לנהל ולפקח על כל פעילויות ההוראה של המעבדות.

  1. בנוסף לאמור, המל"ג מפנה את תשומת לב המוסד להמלצות של הוועדה הבינלאומית לשדרוג והעלאת הרמה האקדמית של התוכנית במדעי המעבדה הרפואית (מצ"ב כנספח להחלטה זאת).