20/12/05

מהות התואר הראשון – התמחויות ומגמות לתואר ראשון – החלטת מועצה מיום 20.12.2005

  1. המועצה להשכלה גבוהה דנה בנושא העקרוני של "מהות התואר הראשון- התמחויות ברמת התואר הראשון".
  2. מתוך רצון להגן על מעמדו ומהותו של התואר הראשון, וליצור דין שווה למסיימי תואר זהה, סבורה המועצה להשכלה גבוהה כי ככלל, מן הראוי, כי מוסד להשכלה גבוהה יעניק תואר ראשון, שהוסמך להעניקו על ידי המועצה, בתחום הרחב בו נמצאים רוב לימודי התוכנית לתואר ראשון, ואילו את "ההתמחות" ניתן יהיה לרשום בגיליון הציונים אך לא בתעודת התואר עצמו.
  3. תינתן אפשרות להגיש למועצה להשכלה גבוהה בקשה לחריגה מהכלל האמור, כשהיא מנומקת, והמועצה תבדוק את הבקשה לגופה, כדי לראות אם אכן ניתן לרשום את ההתמחות בתואר עצמו, כפי שהמוסד מבקש.
  4. בנוסף, תקבע המועצה להשכלה גבוהה הוראות מעבר למוסד להשכלה גבוהה המעניק תואר ראשון באישור. המועצה להשכלה גבוהה, במתכונת שונה מהאמור בסעיף 2.
  5.  בטרם תתקבל החלטה סופית בנושא, מחליטה המועצה לתת למוסדות להשכלה גבוהה הרלוונטיים זכות להשמיע את עמדתם בנושא.