29/01/20

מובילים באקדמיה – המשך התוכנית והקמת רשת בוגרים – מסמך מס' 4651

בישיבתה ביום 29.1.2020 דנה ות"ת בתכנית "מובילים באקדמיה" שמטרתה היא בניית קבוצת השפעה עתידית של סוכני שינוי – עתודת ההנהגה האקדמית של מוסדות להשכלה גבוהה, מכלל המוסדות האקדמיים בישראל, שתפעל לקידומה של מערכת מצטיינת, לומדת, חדשנית, יוזמת וצופה פני עתיד לטובת קידום המחקר הבסיסי, המחקר היישומי, הסטודנטים וכלל המשק.

לאור משובי ההערכה החיוביים שהתקבלו ושביעות רצון ראשי המוסדות המשתתפים בתכנית, נראה כי התכנית הצליחה לעמוד ביעדים שהוצבו לה ולתת למשתתפים ידע, כלים להמשך ורצון להמשיך ולהעמיק את שיתופי הפעולה בין המוסדות, בנוסף לאור הצורך שעלה להקמת רשת בוגרים לתכנית, ות"ת מחליטה כדלקמן:

  1. להאריך את התכנית לשני מחזורים נוספים עד לתאריך 01.12.2023, כך שסך הכל יופעלו חמישה מחזורים לטובת התכנית מובילים באקדמיה, כל זאת בהתאם לעקרונות ולהחלטת ות"ת מיום 30.01.2018.

 

  1. להרחיב את התכנית ולהקים רשת בוגרים עבור בוגרי התכנית, כך שהפעלת רשת הבוגרים תפעל עד לתאריך 01.12.2024. התקציב עבור הקמה ותפעול רשת הבוגרים נאמד בכ-700 אלף ₪ בשנה. בדומה להפעלת התכנית, רשת הבוגרים תמומן באופן שווה בין השותפים: ות"ת וקרן אדמונד דה רוטשילד, כ 350 אלף ₪ לשנה לכל שותף.

 

 

  1. החלטה זו כפופה ומותנית באישור הארכת והרחבת ההתקשרות והוספת רכיב של הקמה ותפעול רשת בוגרים מול קרן אדמונד דה רוטשילד, ע"י ועדת המכרזים, חתימת הסכם מתאים בין הצדדים והשתתפות תקציבית בפועל של מחצית העלות ע"י הקרן.